Postępowania sądowe i arbitrażowe

Zakres praktykiarrow
 • Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, a także sądami arbitrażowymi. Na co dzień reprezentujemy klientów w sporach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Doradzamy klientom w zakresie ugodowego zakończenia sporów, bierzemy udział w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych.
 • Wspieramy klientów w optymalnym zabezpieczeniu powództw oraz przy egzekucji rozstrzygnięć sądowych.
 • Naszymi klientami są w szczególności podmioty z branży telekomunikacyjnej, kolejowej, energetycznej, budowlanej czy szeroko rozumianej branży produkcyjnej. 
 • Prowadzimy postępowania sądowe i arbitrażowe związane z realizacją lub rozliczeniem umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi (w szczególności o zapłatę wynagrodzeń, odszkodowań i kar umownych).
 • Zajmujemy się postępowaniami powstałymi w związku z popełnieniem deliktów, w tym czynów nieuczciwej konkurencji, o naruszenie dóbr osobistych czy z tytułu odpowiedzialności za produkt.
 • Prowadzimy postępowania dotyczące naruszeń praw do znaków towarowych oraz naruszeń praw autorskich, w tym spory użytkowników praw autorskich z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Wybrane projektyarrow
 • Zastępstwo procesowe zamawiającego w sporze z konsorcjum generalnych wykonawców nowego dworca Łódź Fabryczna w sporze o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (wartość przedmiotu sporu: ponad 48 mln zł).
 • Reprezentacja zamawiającego w sprawie z powództwa konsorcjum wykonawców robót budowlanych o zapłatę kar umownych w związku z realizacją umowy o modernizację odcinka linii kolejowej Warszawa Zachodnia–Warszawa-Okęcie, łącznica lotniska Okęcie (wartość przedmiotu sporu: ponad 72 mln zł).
 • Zastępstwo procesowe zamawiającego w sporze z konsorcjum wykonawców prac projektowych mających posłużyć do wybudowania połączenia kolejowego pomiędzy Katowicami a portem lotniczym Katowice w Pyrzowicach o zapłatę wynagrodzenia umownego i dodatkowego wynagrodzenia za wykonane prace (wartość przedmiotu sporu: ponad 79 mln zł).
 • Zastępstwo procesowe miasta w postępowaniu o zapłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości 81 nieruchomości w związku z wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania (wartość przedmiotu sporu: 20 mln zł).