pl

Newsletter

Prenumerując newsletter GWW, będą Państwo otrzymywać informacje o aktualnych zmianach w prawie, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia biznesu.


Klikając „Zapisuję się”, wyraża Pan/Pani chęć prenumerowania elektronicznego newslettera GWW i przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail. Jego podanie jest dobrowolne, ale bez tego GWW nie może Pana/Pani zarejestrować w swojej bazie mailingowej i przekazać interesującej Pana/Panią informacji.

Współadministratorami (administratorami, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych) Pana/Pani danych osobowych są GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 40 (00-344 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000541501,NIP 7792022623, REGON 631226810 („GWW Legal”) oraz GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 40 (00-344 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000956566, NIP 7010313649, REGON 145496595 („GWW Tax”).

Realizując obowiązki nałożone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Współadministratorzy przedstawiają poniżej informacje dotyczące zasad przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Współadministratorów, w tym celów przetwarzania, podstaw prawnych przetwarzania, okresu przechowywania, odbiorców danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani w związku z przetwarzaniem praw.

1. ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI WSPÓŁADMINISTRATORÓW

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w tym w szczególności uzgodnili, że:

  • w zakresie spełniania obowiązku informacyjnego wobec osób, których Dane Osobowe dotyczą, zgodnie z postanowieniami art. 12-14 RODO, odpowiedzialny jest Współadministrator, który zbiera dane osobowe lub inicjuje proces zbierania danych osobowych;
  • w zakresie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą, określonych w art. 7 ust. 3 oraz art. 15-22 RODO, tj. wycofania zgody, realizacji prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialny jest Współadministrator, który otrzymał żądanie;
  • w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków dotyczących zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych, ich zgłaszania do organu nadzoru (art. 33 RODO) oraz osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 34 RODO), właściwy jest Współadministrator, który jako pierwszy uzyskał informację o naruszeniu; w przypadku równoczesnego uzyskania informacji o naruszeniu, właściwy jest Współadministrator, po którego stronie doszło do naruszenia;
  • jeżeli na podstawie powyższych reguł nie można ustalić, który Współadministrator jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązków określonych w tych ustępach, odpowiedzialny jest GWW Legal.

Niezależnie od powyższych uzgodnień, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.

2. DANE KONTAKTOWE

Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich żądań i zapytań dotyczących przetwarzanych przez nich danych osobowych:

  • w przypadku kontaktu pocztą tradycyjną, poprzez przesłanie listu na adres: Koordynator ds. danych osobowych: ul. Dobra 40, 00-344, Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • w przypadku kontaktu pocztą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: odo@gww.pl

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

W związku z zapisaniem się na Newsletter GWW Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzanie przez Współadministratorów:

  • w celu realizacji Regulaminu usługi Newsletter GWW( https://newsletter.gww.pl/regulamin.html ), w tym dostarczenia usługi Newsletter GWW (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub podmioty trzecie (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera f RODO), którymi są: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; realizacja wewnętrznych procedur (np. dotyczących ochrony danych osobowych, zapobiegania nadużyciom);
  • w innych celach, na podstawie odrębnie udzielonej przez Pana/Panią zgody (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera a RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celu, jakim jest dostarczenie Newslettera GWW.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy udostępniają dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom danych osobowych), wyłącznie w przypadku, gdy posiadają ku temu podstawę prawną. Jeżeli Współadministratorzy przekazują dane osobowe odbiorcom znajdującym się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych lub z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem tzw. standardowych klauzul umownych).

Pana/Pani osobowe mogą zostać udostępnione organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również: podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego/ technicznego/ serwisowego, dostawcy wykorzystywanego przez Współadministratorów oprogramowania oraz inne podmioty współpracujące ze Współadministratorami w związku ze świadczoną na rzecz Pana/Pani usługą.

Przetwarzanie danych osobowych w systemach teleinformatycznych, może skutkować przekazaniem tych danych na serwery dostawców oprogramowania i usług IT, w związku z korzystaniem przez Współadministratorów z usług/oprogramowania, które wyżej wymienieni dostawcy dostarczają. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się przy zastosowaniu tzw. standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej. Przysługuje Panu/Pani prawo uzyskania kopii tych danych osobowych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy nie przechowują danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone.

Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy dotyczącej usługi Newsletter GWW (Regulaminu usługi Newsletter GWW) będą przetwarzane przez okres subskrypcji Newslettera GWW, natomiast Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub podmioty trzecie będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub wniesienia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę, będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub cofnięcia zgody (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

6. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODJEMOWANIU DECYZJI W TYM PROFILOWANIU

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

W zakresie i przypadkach określonych przepisami, w szczególności RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania od Współadministratorów informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii przetwarzanych danych (prawo dostępu do danych), prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w oparciu o zgodę).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego m.in. na prawnie uzasadnionym interesie Współadministratorów, w tym profilowania – w takim przypadku Współadministratorzy zaprzestaną przetwarzania danych do tych celów, chyba że wykażą oni istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Realizacja tego prawa oznacza, że Współadministratorzy nie będą przetwarzać danych osobowych do takich celów.

Współadministratorzy zrealizują powyższe prawa zgodnie z przepisami RODO oraz innymi właściwymi przepisami. W celu realizacji przysługujących Panu/Pani praw lub uzyskania dalszych informacji dotyczących przysługujących Panu/Pani praw należy skontaktować się ze Współadministratorami (dane kontaktowe wskazano w pkt 2).

8. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Współadministratorów narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może Pan/Pani złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.