Outsourcing raportowania podatkowego

Zakres praktykiarrow
  • Na potrzeby świadczenia przedmiotowych usług dla klienta delegujemy zespół specjalistów podatkowych, świadczący usługi w siedzibie klienta. 
  • Weryfikujemy poprawność kalkulacji zobowiązania podatkowego pod względem rachunkowym, zgodności z przepisami prawa podatkowego oraz zgodności z zapisami w księgach rachunkowych.
  • Podpisujemy i składamy deklaracje oraz inne, wymagane przepisami prawa formularze podatkowe.
  • Udzielamy pracownikom klienta wyjaśnień w zakresie konsekwencji podatkowych przedsięwzięć gospodarczych, które klient podejmuje lub zamierza podjąć.
  • Wykonujemy systemowe badanie dokumentacji źródłowej w celu sprawdzenia poprawności zapisów w księgach rachunkowych w istotnym ich wymiarze, w tym badanie dokonanej podatkowej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych.
  • Wykonujemy systemowe badanie poprawności dokumentacji źródłowej pod względem zgodności jej sporządzenia z przepisami prawa podatkowego.
  • Zajmujemy się obsługą czynności sprawdzających, postępowań podatkowych, kontrolnych,postępowań sądowo-administracyjnych.
  • Zarządzamy ryzykiem podatkowym.
Rekomendacjearrow

Miejsce 2. Praktyka podatkowa GWW od 2012 r. utrzymuje się na 2 miejscu prestiżowego zestawienia Legal 500 EMEA.

Legal 500 EMEA 2012-2021