Wiążąca Informacja Stawkowa już od 1 listopada 2019 r.

Bieżące opinie i komentarze | GWW | 16/10/2019

Małgorzata Militz

Każdy podatnik zobowiązany do płacenia podatku od towarów i usług musi stawić czoła problematyce wyboru właściwej stawki podatku VAT, co często stanowi nie lada wyzwanie. Od 1 listopada 2019 r. ustawodawca pomoże podatnikom rozwiązać ich problemy. Została bowiem wprowadzona nowa instytucja , tzw. „Wiążąca Informacji Stawkowej (WIS).  Pozwoli ona na uzyskanie nie tylko na dokonanie prawidłowej kwalifikacji towaru lub usługi i ustalenia właściwej stawki VAT, ale także będzie pomocna np. dla zdefiniowania, czy dokonywane czynności można traktować dla celów VAT jako świadczenie złożone.  Do tej pory, sprawy dotyczące właściwej kwalifikacji dla celów statystycznych, były kierowane do Urzędu Statystycznego który jednak niejednokrotnie sam miał problemy z udzieleniem poprawnej odpowiedzi.

WIS ma być kolejnym narzędziem, obok Wiążącej informacji Taryfowej (WIT) i Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA), które ma ułatwić działalność podmiotom gospodarczym, prowadzącym działalność gospodarczą (podatnikom VAT).  Informacja o zastosowaniu określonej stawki podatku VAT uzyskana z WIS, będzie wydawana w formie decyzji, poprzedzoną przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Zagwarantuje to podatnikom pełną ochronę w sytuacji kiedy zastosowana dla towaru/usługi stawka zostanie zakwestionowana.

 

Podmiotami mogącymi ubiegać się o wydanie WIS będą podatnicy VAT (czynni jak i zwolnieni z VAT) posiadający NIP i zamawiający (osoby fizyczne i prawne), a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) zgodnie z ustawą –  Prawo zamówień publicznych.

Wnioski o wydanie WIS powinny zawierać szczegółowy opis towaru, dane podatnika lub zamawiającego i ewentualnie dane pełnomocnika. Do wniosku można dołączyć dokumentację w postaci fotografii, planów, schematów, katalogów, atestów, instrukcji lub informacji od producenta. Wniosek może również odnosić się do kwestii ustalenia opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, split payment, zwolnienia podmiotowego VAT, zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, czy na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

Koszt każdego wniosku do WIS będzie wynosił 40 zł. W wypadku kiedy okaże się, iż do wydania decyzji niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych badań lub analiz, takie czynności będą mogły być przeprowadzone, a kosztem zostanie obciążony wnioskodawca (podatnik lub zamawiający), po uprzedniej dokonanej przez niego akceptacji.

Tak, jak w wypadku innych decyzji administracyjnych, decyzja WIS ma być wydawana bez zbędnej zwłoki, ale w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (termin ten zostanie wydłużony o czas niezbędny na przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz czy opinii). Wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Wiążace Informacje Stawkowe  będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazać tez należy, że wydane WIS mogą wygasnąć w sytuacji, kiedy przepisy prawa podatkowego, w okresie objętym decyzją, zostaną znowelizowane.

Istnieje także możliwość zmiany Szef Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł zmienić wydaną WIS m. in. w przypadku, gdy:  jeśli 

  • wprowadzone zostaną  zmian w Nomenklaturze Scalonej (CN),
  • wprowadzenia przez Komisję Europejską środków, mających na celu klasyfikację taryfową towarów,
  • błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.