Grzegorz Antonowicz

radca prawny Poznań

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawie nowych technologii, w szczególności w zakresie prawa autorskiego i rozwiązań informatycznych. Specjalizuje się w prawe energetycznym.
 
Projektuje i wdraża strategie ochrony marki i wartości niematerialnych przedsiębiorstw. Doradzał przy tworzeniu prawnych ram ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Posiada doświadczenie w tworzeniu modeli dystrybucji i licencjonowania oprogramowania. Doradzał przy tworzeniu sieci dystrybucyjnych oprogramowania; brał udział w projektowaniu i negocjowaniu złożonych umów wdrożeniowych. Prowadzi audyty korzystania z oprogramowania, z uwzględnieniem współkorzystania z oprogramowania w grupie kapitałowej. Doradzał przedsiębiorstwom energetycznym przy konstruowaniu prawnych ram współdzielenia i outsourcingu systemów informatycznych. Reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne przed Prezesem URE i SOKiK. Doradza w procesach ustalania i zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej oraz przy projektowaniu i negocjowaniu umów dystrybucyjnych.
 
Jest ekspertem w prowadzeniu procesów sądowych w sferze własności intelektualnej, dóbr osobistych i zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 03.09.2012

Decyzja URE może pogorszyć sytuację odbiorców prądu

Rozmowa z Grzegorzem Antonowiczem, radcą prawnym GWW Legal nt. odmowy zatwierdzenia przez Prezesa URE instrukcji ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych wszystkich dużych operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce. – Prezes URE stwierdził, że spółki zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej dążą do pogorszenia sytuacji odbiorców. Tymczasem wydaje się, że to właśnie propozycje Prezesa URE mogłyby doprowadzić do zmiany warunków na niekorzyść odbiorców (...) – tłumaczy mec. Antonowicz.

CIRE 23.08.2012

Decyzje Prezesa URE w sprawie IRiESD OSD wadliwe?

URE poinformowało o zakończeniu postępowania w sprawie IRiESD OSD. Efekt: odmowa zatwierdzenia przez Prezesa URE instrukcji ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych (IRiESD) wszystkich dużych operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) w Polsce. Tymczasem – jak argumentuje Grzegorz Antonowicz, radca prawny GWW Legal – powyższe stanowisko URE prowadzić może do naruszeń prawa energetycznego i wymusić na firmach stosowanie procedur niezgodnych z praktyką funkcjonowania rynku energii elektrycznej.

Rzeczpospolita 02.03.2012

Ile ochrony dla know-how i sekretu firmy

Prawidłowe rozumienie pojęcia know-how jest kluczowe dla skutecznej ochrony tego bardzo cennego aktywa przedsiębiorstwa. Chodzi o to, że know-how, pomimo że jest swoistym dobrem niematerialnym i ma określoną wartość majątkową, nie podlega samoistnej ochronie prawnej. Na podstawie obowiązujących przepisów know-how chronione jest zasadniczo jedynie w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa – o tym jak chronić know-how i tajemnice przedsiębiorstwa pisze Grzegorz Antonowicz, radca prawny GWW Legal.

Dziennik Gazeta Prawna 30.03.2010

Nie można przesyłać informacji handlowych e-mailem bez zgody adresata

Informację handlową można wysyłać za pośrednictwem maila tylko jeśli jest ona „zamówiona”, tzn. nadawca dysponował wcześniej zgodą odbiorcy na otrzymanie takiej informacji. Jest to kluczowa okoliczność, której brak wyklucza możliwość uznania wysyłanego mailingu za zgodny z prawem. Zgoda odbiorcy musi być wyraźna i nie można jej domniemywać. Niestety w praktyce warunek ten jest często naruszany, a lista sposobów jego obejścia stale się wydłuża. W tym kontekście przedsiębiorcy potrafią być bardzo kreatywni. – wywiad z radcą prawnym Grzegorzem Antonowiczem.

Dziennik Gazeta Prawna 12.01.2010

Zasady gry bez ochrony prawa autorskiego

Każdy nowy pomysł na grę lub nowy sposób prowadzenia rozgrywki, z chwilą jego upublicznienia, wchodzi w zasób tzw. domeny publicznej, co oznacza, że każdy może z niego korzystać. Z punktu widzenia prawa autorskiego każdy może produkować i komercyjnie eksploatować grę opartą na takich samych zasadach, jak gra już istniejąca. Dotyczy to również najbardziej znanych i szczególnie mocno komercjalizowanych gier, które były przedmiotem zakończonego procesu. Ochrona autorska pomysłu na grę i jej zasad w ogóle nie zależy od tego, jak są one oryginalne i wartościowe ekonomicznie. – tłumaczy radca prawny Grzegorz Antonowicz.

Dziennik Gazeta Prawna 15.12.2009

Tantiemy od telefonów to zły pomysł

Organizacje reprezentujące twórców i wydawców proponują, żeby aparaty cyfrowe i telefony komórkowe z aparatem obłożyć procentowymi opłatami liczonymi od ceny ich sprzedaży. Chcą w ten sposób zabezpieczyć interesy twórców związane z kopiowaniem ich utworów. Obecnie opłatom takim podlegają m.in. urządzenia służące do kopiowania i utrwalania, takie jak magnetofony, magnetowidy, kopiarki, mp3, dyski twarde oraz czyste nośniki (papier, płyty CD, DVD, itp.). Skąd więc pomysł, by kolejne urządzenia obłożyć daniną na rzecz twórców? – zastanawia się Grzegorz Antonowicz, radcy prawnego.

Rzeczpospolita 02.11.2009

Sieć pełna podróbek

Grzegorz Antonowicz, radca prawny z Kancelarii uważa, że w tak ewidentnych sprawach serwisy aukcyjne powinny interweniować. – Naruszenie nie musi godzić w prawa osoby zgłaszającej – wystarczy, że jest obiektywne. Nie mają też znaczenia pobudki działania zgłaszającego. Zgodnie z ustawą po uzyskaniu stosownej informacji, jedynie niezwłoczne działanie wyłączy odpowiedzialność serwisu aukcyjnego. Z doświadczenia wiem, że serwisy aukcyjne nie zawsze są skłonne by reagować – mówi.

Harvard Business Review Polska 07.10.2009

Stwórz parasol ochronny dla swojej marki

O prawnych aspektach związanych ze strategią marek pisze radca prawny, Grzegorz Antonowicz - [...] Prawidłowo wdrożona i zarządzana strategia ochrony marki (w tym wizerunku i renomy) pozwala dzisiaj na skuteczne przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom. Istniejące środki prawne dają możliwość skutecznego wdrożenia, również w tym zakresie, znanej skądinąd dewizy „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Dziennik Gazeta Prawna 06.10.2009

Jak chronić know-how przedsiębiorstwa i na nim zarabiać

(...) Nie ma możliwości zastrzeżenia know-how w sposób analogiczny do ochrony patentowej. Część danych może podlegać ochronie prawa autorskiego, jednak nie wszystkie. Ochrony takiej nie uzyskają ani stosowane procedury czy metody produkcji, ani też dane obrazujące działalność firmy (sprawozdania, wyniki, analizy). Nie są one bowiem utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Podstawowym sposobem zabezpieczenia know-how jako tajemnicy firmy są działania samego przedsiębiorcy. – wywiad z radcą prawnym Grzegorzem Antonowiczem.

CIO – Magazyn Dyrektorów IT 31.05.2009

Prawo a IT w energetyce

Z dniem 1 lipca 2007 r. dokonała się na polskim rynku rewolucja prawno-organizacyjna przedsiębiorstw energetycznych, której niezamierzonym skutkiem w obszarze IT jest obecny kształt i sposób funkcjonowania systemów informatycznych w tych przedsiębiorstwach. Większość podmiotów ma dzisiaj problemy z prawidłowym ukształtowaniem modelu współkorzystania z systemów informatycznych w realiach prawnej niezależności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). - pisze radca prawny Grzegorz Antonowicz.

Grzegorz Antonowicz

grzegorz.antonowicz@gww.pl
+48 61 658 00 00

Zakres praktyki

  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo energetyczne
  • prawo własności intelektualnej
  • prawo mediów