pl

Wsparcie zamawiającego i wykonawcy

Rynek zamówień publicznych jest jednym z większych w Polsce i ciągle się rozwija, zwłaszcza dzięki funduszom unijnym. Ze statystyk wynika, że polscy przedsiębiorcy polubili ten rynek i korzystają z jego konkurencyjności (co widać po liczbie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej – my sami aż 250 razy reprezentowaliśmy zamawiających i wykonawców przed KIO). Co jednak trzeba przyznać, jest to rynek, w którym formalności i ograniczeń jest bardzo dużo.

Z tymi trudnościami chętnie się mierzymy; nasz zespół zamówień publicznych tworzą osoby naprawdę z wielką pasją oddani idei zamówieniowej, którzy bez skrzywienia potrafią wertować kilkusetstronicowe dokumentacje budowlane.

Wspieramy zamawiających zarówno na etapie przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w jego trakcie (m.in. analiza ofert, przygotowanie wezwań, opiniowanie wykluczenia wykonawcy z postępowania, opiniowanie unieważnienia postępowania). Przy postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego doradzaliśmy już ponad 1 000 razy. Wspieramy także wykonawców w postępowaniu przetargowym (m.in. analiza dokumentacji przetargowej, przygotowanie wniosków o wyjaśnienie SWZ, zawarcie konsorcjum, weryfikacja formalnoprawna oferty, weryfikacja formalnoprawna ofert konkurencyjnych). Dzięki temu mamy ogląd sytuacji z obu stron i wiemy, czego zwykle oczekuje druga strona.

  • Reprezentujemy zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych na wyroki Izby.
  • Wspieramy zamawiających i wykonawców przy wykonywaniu umów w sprawie zamówienia publicznego, w tym na etapie zawierania umów z podwykonawcami, zmian umów w sprawie zamówienia publicznego czy ich wcześniejszego zakończenia.
  • Wspieramy zamawiających przy realizacji zamówień publicznych w formule in-house.
  • Wspieramy zamawiających przy przygotowaniu wewnętrznych aktów regulujących organizację postępowań zamówieniowych.
  • Wspieramy zamawiających w wyborze instrumentów prawnych przy realizacji znaczących przedsięwzięć infrastrukturalnych (wybór modelów realizacji takich jak partnerstwo publiczno-prywatne, koncesja na roboty budowlane lub usługi, zamówienia publiczne).

Dodatkowo regularnie prowadzimy szkolenia z problematyki stosowania prawa zamówień publicznych czy to na otwartych konferencjach, czy bezpośrednio dla klienta.

Zamówienia publiczne nie są tematem, którym z powodzeniem zajmie się każdy prawnik – specyfika tej gałęzi prawa wymaga osób o wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczeniu. Dlatego jeśli – jako wykonawca – planujesz wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia i chcesz mieć pewność, że dochowasz wymogów formalnych albo – jako zamawiający – potrzebujesz pewności, że rozpisując przetarg, osiągniesz zamierzony cel, a przy tym nie utracisz finansowania, skontaktuj się z nami!

Zespół

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Maksymilian Mahor

aplikant radcowski, junior associate

Jakub Jagiełło

asystent prawnika

Zespół

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

Maksymilian Mahor

aplikant radcowski, junior associate

Jakub Jagiełło

asystent prawnika

Nagrody i rankingi

Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Nagrody indywidualne dla naszych doradców podatkowych
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia dla zespołów podatkowych oraz prawnych, w tym wyróżnienia indywidualne
Wyróżnienia w zestawieniu kancelarii prawnych zajmujących się prawem mediów
Miejsce wśród laureatów rankingu projektów technologicznych za produkt oferowany przez TAX INSIGHT
Wyróżnienie w kategorii private client w zestawieniu „Ones to Watch”