pl

Reprezentowaliśmy naszego klienta przez KIO i przed sądem – Sąd oddalił skargę strony przeciwnej

W poniedziałek (8.04.2024 r.) sąd wydał wyrok, w którym oddalił skargę przeciwnika klienta GWW, którego reprezentowaliśmy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem zamówień publicznych.

Sprawa dotyczyła zarzutów związanych z rażąco niską ceną, jednak żaden zarzut nie dotyczył właśnie ceny oferty na poziomie rażąco niskim (zarzut z art. 224 ust. 6 pzp a nie art. 224 ust. 6 pzp w zw z art 226 ust. 1 pkt 6 pzp). Skarżący skarżył samą treść wyjaśnień, nie kwestionując jednocześnie wysokości zaoferowanej ceny – co wprost wskazał podczas rozprawy przed KIO. Sąd uznał, że skoro cena nie była skarżona, to trudno mówić, że nasz klient jej nie wyjaśnił.

 

Kolejnym, bardzo istotnym proceduralnie wątkiem była kwestia zakresu odwołania oraz postępowania dowodowego. Skarżący rozszerzył w istotnym zakresie zarzuty odwołania, przedstawiając nową argumentację faktyczną i prawną. Nie przedstawił żadnych dowodów, poprzestał na dokumentacji postępowania przetargowego.

W ustnych motywach sąd wskazał, że:
💡 dla rozstrzygnięcia sprawy bardzo kluczowe znaczenie miał art. 555 pzp, a co się z tym wiąże związanie KIO zarzutami odwołania i w konsekwencji art. 583 pzp, który dotyczy niemożliwości oceniania przez sąd zarzutów nie podniesionych w odwołaniu.
💡 w odwołaniu (a zatem i w skardze) skarżący nie kwestionował jako ceny rażąco niskiej ceny oferty przeciwnika ani jej istotnych części składowych. Art. 224 ust. 6 dotyczy wadliwości wyjaśnień, zaś zdaniem sądu wyjaśnienia przeciwnika były wystarczające dla oceny czy cena oferty nie jest rażąco niska.
💡 art. 224 ust. 5 pzp i art. 537 pzp stanowią o ciężarze dowodu, jednak dotyczy to spraw, w których przedmiotem jest rażąco niska cena. W niniejszym postępowaniu skarżący nie podniósł zarzutu rażąco niskiej ceny, a zatem na nim, a nie na przeciwniku, spoczywał ciężar dowodu.

Sprawę prowadziła Marta Lipińska, senior associate w zespole zamówień publicznych GWW.

Autor

Marta Lipińska

radca prawny, senior associate

+22 212 00 00

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera