Kontrakty cywilne i handlowe

Zakres praktykiarrow
  • Przygotowujemy projekty wzorców umownych, umów poszczególnych typów i umów nienazwanych, wspieramy w procesie negocjowania oraz wykonywania zawartych umów. 
  • Obsługujemy umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, z uwzględnieniem specyfiki umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. 
  • Obsługujemy umowy sprzedaży i inne umowy regulujące przeniesienie praw: projekty ramowe i jednostkowe dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych, nieruchomości, praw, umowy dostaw.
  • Obsługujemy umowy związane z procesem budowlanym: umowy o roboty budowlane, umowy generalnego wykonawstwa, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy o prace projektowe, umowy dotyczące nadzoru inwestorskiego, umowy o dzieło, itp. 
  • Obsługujemy umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług. Zajmujemy się umowami regulującymi korzystanie z rzeczy: umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia.
  • Obsługujemy umowy pożyczki i kredytu, umowy bankowe, umowy ubezpieczenia, umowy o pośrednictwo ubezpieczeniowe.
  • Obsługujemy umowy związane z zabezpieczeniem wierzytelności: umowa poręczenia, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, umowy zastawu, zabezpieczenia wekslowe.
  • Obsługujemy umowy dotyczące praw własności intelektualnej: umowy licencyjne oraz umowy przeniesienia praw własności intelektualnej, umowy wdrożeniowe dotyczące oprogramowania.