GAAR w polskim prawie podatkowym

Monografie/Publikacje książkowe | Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego, Wolters Kluwers | 2018

Andrzej Ladziński

Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego to publikacja książkowa wydawnictwa Wolters Kluwers, która ukazała się na rynku na przełomie października i listopada. Książka jest częścią cyklu dotyczącego analizy zmian systemu polskiego prawa podatkowego, dążących do poprawy jego efektywności. Autorami publikacji są znani teoretycy i praktycy.

Jeden z rozdziałów poświęcony został ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jego autorami są prof. Agnieszka Olesińska i Andrzej Ladziński.

Szczególnej uwadze polecamy poniższy fragment ze s. 134:

Obrazowo rzecz ujmując, ustawodawca, formułując kryteria definicyjne unikania opodatkowania, będące jednocześnie przesłankami stosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wyznaczył punkty, których linia łącząca jest granicą pomiędzy optymalizacją podatkową a unikaniem opodatkowania. Granica ta jest jak linia łącząca kilka punktów na mapie, dostatecznie precyzyjna i jednoznaczna dopóty, dopóki patrzymy na mapę. Gdy znajdziemy się w terenie, przez który linia ta, choć niewidoczna, przebiega, tracimy pewność, po której jej stronie się znajdujemy. Podobnie rzecz się będzie miała z nieoczywistymi stanami faktycznymi, które będą podlegać ocenie z punktu widzenia spełnienia przesłanek zastosowania klauzuli. Spór o to, po której granicy między optymalizacją a unikaniem się znajdujemy, będzie najczęściej sporem o wykładnię poszczególnych postanowień art. 119a o.p. Wykładnia dokonywana w kontekście konkretnych stanów faktycznych ujawni z pewnością wiele wątpliwości co do rozumienia tego przepisu. Przyjąć możemy, że przyszłe spory podatników z administracją skarbową dotyczyć będą przede wszystkim sposobu rozstrzygnięcia tych wątpliwości i dopowiedzianej w ten sposób treści art. 119a.

Informacje o publikacji: https://www.profinfo.pl/sklep/nowe-narzedzia-kontrolne-dokumentacyjne-i-informatyczne-w-prawie-podatkowym-poprawa-efektywnosci-systemu-podatkowego,91714.html