Czy wnioski inwestora są dla gminy wiążące

Inne | Gazeta Prawna | 04/05/2009

Marek Szymanek

Inwestor, w zwykłym toku prac nad planem miejscowym, posiada możliwość zgłoszenia swoich postulatów co do oczekiwanego przeznaczenia nieruchomości na dwóch etapach: (1) składając wnioski do planu – w ciągu co najmniej 21 dni od ogłoszenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o podjęciu przez właściwą radę uchwały o przystąpieniu do sporządzania (zmiany) planu, oraz (2) wnosząc uwagi do projektu planu – w ciągu co najmniej 14 dni po upływie terminu, na jaki projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. - wyjaśnia radca prawny Marek Szymanek, w cyklu Akademia biznesu i prawa gospodarczego.

Pobierz PDF