Biała lista podatników VAT

Bieżące opinie i komentarze | GWW | 16/10/2019

Małgorzata Militz

Biała lista podatników VAT to narzędzie, które od 1 września 2019 r. umożliwia łatwiejszą i skuteczniejszą weryfikację kontrahentów. Baza danych pozwala na sprawdzenie m.in. statusu kontrahenta (informacja o rejestracji bądź wykreśleniu podmiotu z rejestru VAT, czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT, czy też podatnikiem zwolnionym), jak również numeru rachunku bankowego, otwartego w związku z prowadzoną przez kontrahenta działalnością gospodarczą. Ponadto można zapoznać się z podstawą prawną podjęcia konkretnych decyzji dotyczących podmiotu i jego sytuacji względem listy podatników VAT.

Dostęp do białej listy jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Podatnicy VAT powinni zwrócić szczególną uwagę na numery rachunków bankowych upublicznianych w ramach białej listy podatników VAT. Zgodnie z nowymi regulacjami, wchodzącymi w życie 1 stycznia 2020 r., korzystanie z rachunku spoza białej listy będzie wiązało się z powstaniem odpowiedzialności solidarnej pomiędzy przedsiębiorcą i kontrahentem. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyła zaległości podatkowych powstałych w związku z należnym podatkiem VAT od danej transakcji.

Jeżeli jednak w wypadku transferu środków na niewłaściwy rachunek bankowy w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu naczelnik urzędu skarbowego zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, można uniknąć powyższych sankcji. 

W związku z powyższymi sankcjami, należy upewnić się, po pierwsze, czy rachunek bankowy kontrahenta znajduje się na białej liście podatników VAT. W przypadku braku rachunku na liście, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogę dokonać jego zgłoszenia poprzez dokonanie wpisu do CEIDG, natomiast pozostałe podmioty poprzez złożenie aktualizacyjne na odpowiednim formularzu NIP złożone we właściwym urzędzie skarbowym.