Zamówienia publiczne

Zakres praktykiarrow
  • Wspieramy zamawiających zarówno na etapie przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w jego trakcie (m.in. analiza ofert, przygotowanie wezwań, opiniowanie wykluczenia wykonawcy z postępowania, opiniowanie unieważnienia postępowania).
  • Wspieramy wykonawców w toku udziału w postępowaniu przetargowym (m.in. analiza dokumentacji przetargowej, przygotowanie wniosków o wyjaśnienie treści s.i.w.z., zawarcie umowy konsorcjum, weryfikacja formalno-prawna oferty, weryfikacja formalno-prawna ofert konkurencyjnych).
  • Reprezentujemy zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych na wyroki Izby.
  • Wspieramy zamawiających i wykonawców przy wykonywaniu umów w sprawie zamówienia publicznego, w tym na etapie zawierania umów z podwykonawcami, zmian umów w sprawie zamówienia publicznego czy ich wcześniejszego zakończenia.
  • Wspieramy zamawiających przy realizacji zamówień publicznych w formule in-house.
  • Wspieramy zamawiających przy przygotowaniu wewnętrznych aktów regulujących organizację postępowań zamówieniowych.
  • Wspieramy zamawiających w wyborze instrumentów prawnych przy realizacji znaczących przedsięwzięć infrastrukturalnych (wybór modelów realizacji takich jak partnerstwo publiczno – prywatne, koncesja na roboty budowlane lub usługi, zamówienia publiczne).
  • Prowadzimy szkolenia z problematyki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rekomendacjearrow

"Z całą pewnością mógłbym polecić usługi kancelarii GWW innym podmiotom gospodarczym, które poszukują profesjonalnej i sprawnej obsługi prawnej".

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

"Kancelaria GWW jest kompetentnym i rzetelnym partnerem. Zespół prawników legitymuje się wysokim poziomem merytorycznym oraz doświadczeniem, a powierzone zadania wykonuje z profesjonalizmem i zaangażowaniem gwarantującym wysoki poziom obsługi prawnej".

MPK we Wrocławiu