Fundusze unijne i pomoc publiczna

Zakres praktykiarrow
  • Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych w zakresie stwierdzonych w projektach UE nieprawidłowości, korekt finansowych i zwrotów środków z UE.

  • Doradzamy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów unijnych oraz opiniujemy kwestie prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym zasadność wprowadzenia zmian do umów o zamówienie.

  • Audytujemy ex-ante i ex-post dokumentację projektu UE.

  • Kompleksowo wspieramy beneficjentów w realizacji projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z UE (IT i telekomunikacja, kolej, drogi, energetyka, wodociągi, ochrona środowiska, infrastruktura sportowa).

  • Sporządzamy środki ochrony prawnej oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowoadministracyjnych w przedmiocie nieprzyznania środków UE (negatywnej oceny projektu).

  • Oceniamy kwalifikowalność projektów i wydatków.

  • Analizujemy występowanie pomocy publicznej, oceniamy zgodność środka pomocowego z przepisami krajowymi oraz prawem UE oraz występujemy do organów krajowych oraz KE o jego akceptację.

  • Oceniamy prawidłowość wykorzystania środka pomocowego oraz podstawę do zwrotu otrzymanej pomocy publicznej.

Rekomendacjearrow

"Potwierdzam najwyższe kompetencje Pana Grzegorza Karwatowicza oraz Pani Joanny Sebzdy Załuskiej – prawników GWW w zakresie spraw związanych z obroną beneficjentów przed zwrotem środków UE z tytułu nałożonych korekt finansowych za naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych".

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

„Kancelaria wykonała usługę w zakresie doradztwa eksperckiego w procesie przygotowania dokumentacji dla potrzeb notyfikacji pomocy publicznej (...) Procedura notyfikacyjna zakończona została pozytywną decyzją Komisji Europejskiej”.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

„Rekomenduję Kancelarię GWW jako rzetelną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do świadczenia usług doradztwa prawnego, w szczególności wsparcia beneficjentów w toku kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych, jak również na dalszych etapach postępowania”.

Burmistrz Gołdapi