Wsparcie udzielone przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19. Rozliczenia i kontrola

Monografie/Publikacje książkowe | Wolters Kluwer | 2021

Ines Borkowska, Angelika Dahms, Sylwia Lubelczyk-Krzywonos, Małgorzata Militz, Marta Surmacz, Piotr Świstak

Pierwsza na rynku publikacja omawiająca w szczegółowy sposób formy pomocy udzielanej przedsiębiorcom, w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, związanych ze stanem pandemii COVID-19 już w sprzedaży. Autorzy nie ograniczyli się jedynie do omówienia możliwych form tej pomocy, lecz w szczególności skupili się na aspektach praktycznych, związanych z kontrolą przedsiębiorców w zakresie uzyskania i wykorzystania udzielonej im pomocy.

Pandemia i zamknięcie polskiej gospodarki sprawiło, że wielu przedsiębiorców z dnia na dzień straciło źródło przychodów, co w dalszej perspektywie wiąże się z ryzykiem zawieszenia lub likwidacji działalności, a także zwolnieniami pracowników. Czasowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, mającym przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom lockdownu było udzielenie im wsparcia w ramach tzw. tarcz antykryzysowych czy tarcz finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju.

W książce dokładnej analizie poddano poszczególne prawne regulacje dotyczące:
• statusu przedsiębiorstwa,
• założeń programowych tarczy finansowej adresowanej do małych i średnich firm,
• preferencji podatkowych udzielanych w związku z pandemią,
• przesłanek i warunków, które przedsiębiorca musi spełnić, by uzyskać dofinansowanie przyznawane przez starostów oraz dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• znaczenia tarczy finansowej PFR 2.0.

Beneficjenci oferowanych form pomocy muszą być przygotowani na to, że wcześniej czy później mogą zostać objęci kontrolą realizowaną przez podmioty finansujące czy też organy państwowe. Niniejszy poradnik będzie przydatnym narzędziem w toku prowadzonej kontroli. Szczegółowo wskazano w nim, jak przygotować się do kontroli, m.in.:
• jakie dokumenty przedsiębiorca winien posiadać,
• jak długo je przechowywać,
• jakimi dowodami może się posłużyć w trakcie kontroli, by potwierdzić poprawność skorzystania z różnych form wsparcia.

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, pracowników organów administracji skarbowej, a także służby prawne oraz księgowe przedsiębiorców korzystających z pomocy państwa.

Książka jest już dostępna w sprzedaży: https://www.profinfo.pl/sklep/wsparcie-udzielane-przedsiebiorcom-w-zwiazku-z-pandemia-covid19,146501.html