Ile hałasu może emitować przemysł?

Bieżące opinie i komentarze | Portal Samorządowy | 18/12/2018

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 20 lutego 2018 r., w sprawie o sygn. akt II OSK 1949/17 przesądził, iż o kategorii terenów, do jakiej należą działki, w których dokonano pomiarów hałasu generowanego przez kopalnię, przesądza treść planu miejscowego. Wyrok ten, na łamach portalsamorządowy.pl, komentuje radca prawny GWW Dorota Chramęga: "Innymi słowy, sąd odwoławczy uwypuklił, że przy zaistnieniu sytuacji objętej dyspozycją art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu), organ podejmując decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu generowanym przez dany zakład kieruje się treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

Szerszy komentarz odnoszący się do tego orzeczenia można znaleźć pod linkiem: https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/ile-halasu-moze-emitowac-przemysl-nsa-zabral-glos,118511.html.