Projekt zmian ustawy o CIT

Projekt zmian ustawy o CIT

30.06.2022

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustawy o CIT, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. Kosztów finansowania dłużnego w zakresie transakcji kapitałowych

Projekt liberalizuje zasadę przewidującą, iż koszty finansowania dłużnego uzyskane od podmiotu powiązanego w części, w jakiej zostaną przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe (w tym nabycie lub objęcie udziałów), nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Zgodnie z nowelizacją koszty finansowania dłużnego pozyskane od podmiotów powiązanym będą stanowić koszt podatkowy, gdy:

 • zostaną przeznaczone na nabycie lub objęcie udziałów/akcji lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem,
 • zostaną udzielone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Modyfikacji zasad opodatkowania tzw. podatkiem minimalnym

W pierwszej kolejności przepisy o podatku minimalnym zostaną odroczone do 1 stycznia 2023 roku.

Ponadto, zasady opodatkowania podatkiem minimalnym zostaną zmodyfikowane poprzez:

 • podwyższenie wskaźnika rentowności dla podatników skutkującego objęciem tych mechanizmem z 1% do 2%,
 • wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z decyzją podatnika odnoszącej się wyłącznie do wartości 4% przychodów podatnika,
 • wprowadzeniu wyłączenia z podatku minimalnego dla:
 1. tzw. małych podatników, których roczne przychodu nie przekraczają 2 mln EUR;
 2. podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%;
 3. podatników, których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia;
 4. podatników w stanie likwidacji lub upadłości.

3.  Zmian dotyczących statusu polskiej spółki holdingowej

Projekt ustawy przewiduje również liberalizację zasad uzyskania statusu polskiej spółki holdingowej obejmującą:

 • uprawnienie do skorzystania ze zwolnień z podatku od dywidendy na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy CIT przez spółki holdingowe,
 • uprawnienie do posiadania udziałów / akcji / ogółu praw i obowiązków w innych podmiotach przez spółki zależne (w praktyce skutkować to będzie rozszerzeniem tych przepisów na struktury wielopoziomowe),
 • zastąpienie zwolnienia z podatku od 95% dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową od spółek zależnych 100% zwolnieniem z opodatkowania tych dywidend,
 • możliwość korzystania ze zwolnienia dla działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej dla spółek zależnych.
 1. Modyfikacji przepisów o estońskim CIT

Nowelizacja ustawy o CIT obejmie również następujące kwestii dotyczące estońskiego CIT:

 • uznanie 50% wydatków oraz odpisów amortyzacyjnych z tytułu użytkowania samochodów osobowych dla celów mieszanych za „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą” stanowiące podstawę opodatkowania w estońskim CIT,
 • zmianę terminu zapłaty podatku od dochodu z tytułu podzielonego zysku, dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy z 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego na termin do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku wypłaty zysku.
 1. Likwidacji przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie

Przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie zostaną uchylone.

 1. Publikacji indywidualnych danych podatników

Dane największych podatników (u których wartość rocznego przychodu przekracza 50 mln EUR) będą publikowane zamiast co kwartał to raz do roku w terminie do 30 września.