Założenia zmian do Kodeksu pracy w związku z wdrożeniem dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Bieżące opinie i komentarze | Lexplorers.pl | 15/02/2022

Joanna Łukaszczuk

Dr Joanna Łukaszczuk omawia zmiany, jakie czekają pracodawców i pracowników w 2022 r. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego systemu prawnego dwóch dyrektyw: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, s. 79) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 186, s. 105). Termin implementacji postanowień tych dyrektyw upływa odpowiednio 1 i 2 sierpnia 2022 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała już założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wdraża dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Szczegółowe informacje dostępne są w artykule pod linkiem: http://lexplorers.pl/zalozenia-zmian-kodeksu-pracy-dyrektywy/.