Sprawozdania CbC-R będzie składało znacznie więcej firm, niż zakładano

Podatki | Dziennik Gazeta Prawna | 17/10/2016

Tomasz Sobczak

Trwają konsultacje dot. projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Tomasz Sobczak, w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną wyjaśnia m.in. jakie skutki dla firm mogą mieć proponowane nowe regulacje i w jakim celu są one wprowadzane.

ROZMOWA | Tomasz Sobczak, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW

Sprawozdania CbC-R będzie składało znacznie więcej firm, niż zakładano

Trwają konsultacje dotyczące projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Jakie skutki dla firm mogą mieć proponowane nowe regulacje?

TOMASZ SOBCZAK
Opracowany w Ministerstwie Finansów projekt zawiera m.in. nowe przepisy dotyczące raportowania według krajów (Country by Country Reporting). Jeżeli nowa ustawa wejdzie w życie w proponowanym kształcie, to dla większej grupy naszych przedsiębiorstw rozszerzy się zakres informacji, które będą musiały przekazywać organom podatkowym. W projekcie zmieniono bowiem zasady składania sprawozdań CIT-CBC dotyczących raportowania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzonej działalności poszczególnych podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grupy kapitałowej.

Obecnie kwestie te reguluje art. 27 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

TOMASZ SOBCZAK
Tak. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek przekazywania wspomnianych informacji spoczywa na prowadzących działalność w Polsce jednostkach dominujących, konsolidujących sprawozdanie finansowe, posiadających za granicą zakład lub jednostki zależne. Musi być jeszcze spełniony istotny warunek – otóż sprawozdanie jest przekazywane gdy wysokość skonsolidowanych przychodów grupy przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 mln euro.

Czy obowiązek składania sprawozdań obejmie inne podmioty niż tylko przedsiębiorstwa dominujące?

TOMASZ SOBCZAK
Tak. Sprawozdania te w pewnych sytuacjach będą składane również przez polskie spółki zależne od zagranicznych podmiotów lub takie które mają siedzibę lub zarząd w naszym kraju lub prowadzą u nas działalność poprzez swój zakład. Zatem spodziewamy się, że więcej niż obecnie przedsiębiorstw będzie musiało składać sprawozdania.

Jakie warunki będą musiały być spełnione, żeby wymienione firmy objął nowy dla nich obowiązek?

TOMASZ SOBCZAK
Obowiązek składania „informacji o grupie podmiotów”, jak w projekcie ustawy nazwany jest odpowiednik sprawozdania CIT-CBC, obejmie podmioty nie będące jednostką dominującą grupy, jeżeli:
•    jednostka dominująca nie ma obowiązku przekazywania tych informacji w swojej jurysdykcji podatkowej,
•    właściwe organy państwa jednostki dominującej nie zobowiązały się do wymiany informacji o grupie podmiotów (np. w ramach Konwencji o Wzajemnej Pomocy Administracyjnej w Sprawach Podatkowych lub każdej dwustronnej lub wielostronnej konwencji podatkowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska i która stanowi podstawę do wymiany informacji podatkowych pomiędzy państwami lub terytoriami),
•    jurysdykcja podatkowa jednostki dominującej zawiesiła automatyczną wymianę informacji o grupie podmiotów lub nie wywiązywała się z obowiązku przekazywania tej informacji i jednostka dominująca została o tym fakcie powiadomiona.
Dodajmy, że polska firma będzie zobowiązana do powiadomienia fiskusa czy jest jednostką dominującą lub inną jednostką odpowiedzialną za przedłożenie informacji o grupie podmiotów albo do wskazania podmiotu odpowiedzialnego za złożenie informacji (wraz z podaniem jurysdykcji podatkowej) w przypadku, gdy sama nie jest podmiotem dominującym ani składającym informację o grupie podmiotów.

Czy projekt ustawy przewiduje zmiany, jeżeli chodzi o zakres danych przekazywanych w sprawozdaniu?

TOMASZ SOBCZAK
Obecna wersja projektu nie zakłada zmian pod tym względem. Zakres danych jest analogiczny do tego, który wymaga ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak może to ulec zmianie, gdyż szczegółowe informacje, które będzie trzeba uwzględniać w sprawozdaniu ma określić w rozporządzeniu minister finansów. Warto podkreślić, że sprawozdania mają być wysłane drogą elektroniczną w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego jednostki dominującej lub innej jednostki zobowiązanej do przekazania informacji o grupie podmiotów. Gdy do projektu ustawy nie będą wniesione istotne zmiany i zostanie on przyjęty przez parlament w tym roku, to ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

W jakim celu są wprowadzane nowe rozwiązania?

TOMASZ SOBCZAK
Zarówno przepisy dotyczące CIT-CBC, wymagane obecnie ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i omawiany projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, maja przeciwdziałać uchylaniu się od opodatkowania. Są one inspirowane pracami OECD w ramach projektu BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting), zmierzającego do wyeliminowania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów. Obecne polskie przepisy dotyczące sprawozdania CIT-CBC były wzorowane na zasadach wskazanych w raporcie na temat działania nazywanego 13 BEPS, poświęconych kwestii dokumentacji cen transferowych i raportowaniu według krajów. Natomiast zasady przekazywania informacji o grupie podmiotów w projekcie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami stanowią próbę dalszego dostosowania polskich przepisów podatkowych do wytycznych OECD podsumowanych w raporcie na temat działania 13 BEPS.

Rozmawiał Krzysztof Tomaszewski
Rozmowa ukazała się w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 17 października 2016 r., link.