Podatkowa przyszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Bieżące opinie i komentarze | Codozasady.com | 25/09/2014

Aldona Leszczyńska-Mikulska

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), kraj, który ze względu na swoje położenie nazywany jest bramą regionu Zatoki Perskiej, intensywnie zmienia swoje oblicze. Korzystne regulacje podatkowe (lub w istocie ich brak) dają niekiedy asumpt do założenia spółki zagranicznej z siedzibą w tym państwie.

Wbrew dość powszechnej opinii polski ustawodawca podatkowy nie traktuje ZEA ani poszczególnych emiratów jak rajów podatkowych, co oznacza m.in., że dokonywanie – pośrednio lub bezpośrednio – transakcji z podmiotami powiązanymi z siedzibą w ZEA wiąże się z obowiązkiem sporządzenia szczególnej dokumentacji takich transakcji na zasadach ogólnych, i to nie tylko w sytuacji, gdy łączna kwota wynikająca z umowy lub zapłacona kontrahentowi przekracza 20 000 euro. Ponadto, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu, które wejdzie w życie z początkiem 2015 roku, zaostrzone kryteria opodatkowania dochodów spółek z rajów podatkowych nie będą dotyczyły spółek z siedzibą w ZEA.

Co istotne dla planowania podatkowego, ZEA są stroną szeregu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, m.in. z Cyprem i Luksemburgiem. Od kwietnia 1994 roku obowiązuje również umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy ZEA oraz Polską, której liczne postanowienia – w połączeniu z przepisami krajowymi – są korzystne dla polskich podatników. Przykładowo, zgodnie z art. 19 tej umowy, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w ZEA, mogą być opodatkowane w ZEA. Jednocześnie art. 24 stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w ZEA, Polska zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Umowa z ZEA przewiduje zatem mechanizm tzw. tax sparing, który przewidywała jeszcze do niedawna polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

25 sierpnia 2014 roku Prezydent podpisał jednak ustawę o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ZEA. Ustawa ta weszła w życie 6 września 2014 roku. Wejście Protokołu w życie może zmniejszyć popularność ZEA jako jurysdykcji holdingowej.

Istotną zmianą przewidzianą Protokołem jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania z tzw. metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego, co innymi słowy oznacza, iż tzw. mechanizm tax sparingprzestanie obowiązywać po wejściu w życie Protokołu.

Postanowienia Protokołu wejdą w życie po trzech miesiącach od wymiany not dyplomatycznych. Protokół wskazuje, że zmiany nim wprowadzone będą stosowane dopiero od 1 stycznia roku podatkowego po roku wejścia Protokołu w życie. Jeśli do wymiany not nie dojdzie do końca września 2014 roku, to w 2015 roku do dochodów uzyskanych przez polskich rezydentów nadal będą miały zastosowanie dotychczasowe postanowienia umowy.