Wynajem apartamentów na cele mieszkaniowe i krótkotrwałego zakwaterowania a podatek od towarów i usług

Artykuły w prasie specjalistycznej | Nieruchomości C.H. Beck | 30/05/2010

Aldona Leszczyńska-Mikulska

"Z punktu widzenia podatku od towarów i usług (podatek VAT) istotne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach osoba fizyczna wynajmująca odpłatnie apartament czy mieszkanie na cele mieszkaniowe staje się podatnikiem tego podatku. Nie budzi wątpliwości uznanie za podatnika podatku VAT osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wpisanej do ewidencji przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeśli przedmiotem jej działalności jest również najem lokali na cele mieszkaniowe lub inne.

Wątpliwość pojawia się w sytuacji, gdy wynajmującym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nieprowadząca działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy (brak wpisu do ewidencji) lub gdy mieszkanie wynajmuje wprawdzie przedsiębiorca, ale poza zakresem swojej działalności gospodarczej. Innymi słowy, czy w tej drugiej sytuacji opodatkowanie podatkiem VAT należy rozciągać na sferę majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą (majątku prywatnego) ze wszystkimi tego konsekwencjami, nawet jeśli najem ma charakter długotrwały (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe lub okresowe – w przypadku wyżej wspomnianego krótkotrwałego zakwaterowania). Niniejszy artykuł jest próbą krótkiego omówienia tego zagadnienia w kontekście pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych)" - pisze Aldona Leszczyńska-Mikulska

Pełny artykuł dostępny tutaj.