Bez PCC przy zmianie w spółkę komandytową

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 11/07/2016

Artur Cmoch

Od kilku lat pomiędzy podatnikami i urzędami skarbowymi trwał spór w zakresie zasad opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową. Ostatnio sądy rozstrzygają przedmiotowe zagadnienie na korzyść podatników – felieton podatkowy Artura Cmocha.

FELIETON | Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Bez PCC przy zmianie w spółkę komandytową

W przypadku umowy spółki kapitałowej, za zmianę umowy, która podlega opodatkowaniu, uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC). Za zmianę umowy spółki uważa się również przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC).

Zgodnie z prezentowanym przez organy skarbowe poglądem, porównując majątki spółek przekształcanej i przekształconej należy brać pod uwagę w przypadku spółki osobowej – jej majątek rozumiany jako wartość wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki. Innymi słowy, w przypadku przekształcenia należy wziąć pod uwagę okoliczność, czy wartość wkładów wniesionych do spółki przekształconej odpowiada wartości wkładów wniesionych a tym samym opodatkowanych do spółki przekształcanej. Takie rozumowanie prowadziło do opodatkowania przekształcenia.

W myśl jednakże najnowszego orzecznictwa NSA, polską spółkę komandytową należy traktować na gruncie Dyrektywy jako spółkę kapitałową. Takie stanowisko zajął NSA w wyrokach z 13 października 2015 r. sygn.. II FSK 2069/14, z 12 sierpnia 2015 r., sygn.. II FSK 1647/13 i II FSK 1646/13, z 30 czerwca 2015 r., sygn.. II FSK 1645/13, z 25 lutego 2015 r. sygn.. II FSK 126/13, z grudnia 2014 sygn. II FSK 2797/12.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy w zw. z pkt 21 załącznika I, przez spółkę kapitałową ustanowioną zgodnie z prawem polskim, należy rozumieć spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże zakres podmiotowy obowiązywania Dyrektywy został rozszerzony unormowaniami zawartymi w art. 2 omawianej regulacji. Stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 lit. b) Dyrektywy przez spółkę kapitałową należy też rozumieć każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną, których udziały w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie. Europejski prawodawca dla celów nakładania podatku kapitałowego za spółki kapitałowe uznał także wszelkie inne spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub osoby prawne prowadzące działalność skierowaną na zysk. Powyższa analiza prowadzi do konkluzji, że zakres definicji „spółki kapitałowej” jest – dla celów nakładania podatku kapitałowego – szerszy niż wynikający z rozróżnienia dokonanego w art. 1a pkt 1 i 2 ustawy o PCC i obejmuje również spółkę komandytową.

Państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku pośredniego w żadnej formie w odniesieniu do zmiany aktu założycielskiego lub statutu spółki kapitałowej, w szczególności przekształcenia spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki kapitałowej (art. 5 ust. 1 lit. d) Dyrektywy kapitałowej). Mając zatem na uwadze, że polską spółkę komandytową należy traktować na gruncie wspomnianej Dyrektywy jako spółkę kapitałową, omawiane przekształcenie nie prowadzi do powstania obowiązku do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

cookie consent