Grzegorz Karwatowicz

Grzegorz Karwatowicz

prawnik, of counsel

Praktyki

Proces inwestycyjny

Inwestycje infrastrukturalne

Zamówienia publiczne

Fundusze unijne i pomoc publiczna

Kontakt
 • Grzegorz.Karwatowicz@gww.pl
 • +71 796 77 55
 • biuro we Wrocławiu

Grzegorz Karwatowicz

prawnik, of counsel

Bioarrow
 • W latach 2007–2011 jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe. Współtworzył również system nakładania korekt finansowych dla dolnośląskiego RPO oraz wytyczne do udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro. Wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
 • Ekspert w problematyce zamówień publicznych w projektach unijnych, kontroli i nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i procedurach zwrotu środków unijnych oraz postępowaniach odwoławczych od negatywnej oceny projektu i nieprzyznania dotacji unijnej.
 • Kompleksowo wspiera jednostki sektora finansów publicznych i spółki publicznoprawne, w tym komunalne w  realizacji dużych projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków europejskich (m.in. IT i telekomunikacja, kolej, drogi, energetyka, wodociągi, ochrona środowiska, infrastruktura sportowa). Przeprowadza audyty ex-ante i ex-post projektów UE i zamówień publicznych.
 • Doradza zamawiającym, w tym sektorowym w pracy nad dokumentacją przetargową. Występuje w postępowaniach przed KIO. Posiada doświadczenie w PPP. Wspiera zamawiających podczas kontroli Prezesa UZP, NIK, RIO, czy instytucje przyznające środki UE. Występuje jako obrońca obwinionych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  Analizuje występowanie pomocy publicznej i ocenia jej zgodność z prawem. Posiada doświadczenie w postępowaniach notyfikacyjnych i zatwierdzających pomoc publiczną. Zajmuje się kwestiami rekompensat za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.
 • Procesowo zaangażowany w szereg postępowań kontrolnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
 • Przeprowadził blisko 200 szkoleń (w zakresu zamówień i finansów publicznych oraz pomocy publicznej, w tym funduszy UE), w których uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni publicznych, a także przedsiębiorcy (przedstawiciele spółek publicznych, w tym komunalnych, przedstawiciele jednostek służby zdrowia i instytucji kultury).
 • Brał udział w wielu konferencjach, w tym: Forum Finansów Publicznych, Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, Zjazd Drogowców Miejskich.
 • W GWW od 2011 r.
Wykształceniearrow
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, studia administracyjne, magisterium w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Prawa i Administracji, studia prawnicze, magisterium w Katedrze Prawa Postępowania Administracyjnego.
Publikacjearrow
Monografie/Publikacje książkowe Wolters Kluwer 2021

Wsparcie udzielone przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19. Rozliczenia i kontrola

Monografie/Publikacje książkowe Biblioteka Przetargi Publiczne, PRESSCOM 2016

Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020

Monografie/Publikacje książkowe Przetargi Publiczne, wyd. PRESSCOM 2013

Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych

Monografie/Publikacje książkowe PRESSCOM 2013

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Monografie/Publikacje książkowe Oficyna Wydawnicza UNIMEX 2012

Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawno finansowe

Monografie/Publikacje książkowe PRESSCOM 2011

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

Artykuły w prasie specjalistycznej „Przetargi Publiczne” 14/09/2021

Ugoda a aneks do umowy

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 25/07/2019

Kontrola uprzednia zamówień realizowanych przy wsparciu UE

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Komunalne 2009 nr 3 03/07/2018

Decyzja o zwrocie przez beneficjenta środków publicznych w świetle nowelizacji art. 211 ustawy o finansach publicznych z 7 listopada 2008 r.

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2017 nr 12 30/12/2017

Następstwa dofinansowania wadliwego projektu

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne, 2017 nr 1 01/01/2017

Dyscyplina finansów publicznych w funduszach unijnych

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2016 nr 6 30/06/2016

Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2016 nr 2 28/02/2016

Kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe w funduszach UE na lata 2014–2020

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2015 nr 12 01/12/2015

Jak wyrok TSUE wpłynie na sytuację gmin

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2010 nr 3 30/11/2015

Za co będzie można stracić dotację – definicja nieprawidłowości

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2015 nr 8 30/08/2015

Wybór partnera do projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2014–2020

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2015 nr 3 30/03/2015

Partnerstwo publiczno-prywatne w nowej perspektywie finansowej

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne, 2014 nr 11 20/11/2014

Nowa perspektywa finansowa – zmiany w trwałości projektu

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2013 nr 12 30/12/2013

Odpowiedzialność w przypadku nałożenia korekt finansowych

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2013 nr 11 30/11/2013

Jak IZ powinna udowodnić „prawdopodobieństwo wystąpienia szkody”

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne, 2013 nr 10 30/10/2013

Automatyczne nałożenie korekty – naruszanie prawa przez IZ

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 2010 nr 6 30/06/2010

Unieważnienie postępowania z powodu utraty dotacji

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 2010 nr 4 30/04/2010

Konsekwencje naruszenia przepisów. Zwrot dofinansowania

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Komunalne 2010 nr 3 30/03/2010

"Antykryzysowa" nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 2010 nr 2 28/02/2010

Wspólnotowe regulacje w zakresie udzielania zamówień publicznych. Beneficjenci środków unijnych

Artykuły w prasie specjalistycznej Kontrola Państwowa 2010 nr 2 28/02/2010

Pojęcie pomocy publicznej a fundusze Unii Europejskiej

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Komunalne 2009 nr 12 30/12/2009

Konieczność zwrotu przez beneficjenta dofinansowania ze środków publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Komunalne 2009 nr 7-8 30/07/2009

Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych skutkujące nałożeniem korekt finansowych

Artykuły w prasie specjalistycznej Kontrola Państwowa, 2009 nr 4 30/04/2009

Definicja legalna „nieprawidłowości” w kontekście funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Artykuły w prasie specjalistycznej Kontrola Skarbowa 2009/2 01/03/2009

Włączenie kontroli sądowej do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 13/03/2019

Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu – wątpliwości interpretacyjne i perspektywa zmiany

Bieżące opinie i komentarze Puls Biznesu 14/11/2018

Uwłaszczenie lokali da w kość biznesowi

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 31/07/2018

W jakie formie udzielić pełnomocnictwa do podpisania JEDZ, czyli wątpliwości związane z elektronizacją zamówień publicznych

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 31/01/2018

W jaki sposób wnieść wadium w pieniądzu i dlaczego odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista?

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 29/11/2017

Jak poprawnie zmienić umowę o zamówienie publiczne?

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 06/12/2016

NSA: zarząd województwa może rozpatrzyć swoją decyzję o zwrocie środków unijnych

Bieżące opinie i komentarze PAP 07/03/2016

Ekspert: specustawa na ŚDM "zawiesza" stosowanie Prawa zamówień publicznych

Bieżące opinie i komentarze PAP / WNP / rp 22/01/2016

Nowy projekt ws. rozliczeń VAT przez gminy może rodzić problemy

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita | PAP 29/09/2015

TSUE: podwójna rewolucja dla Gmin

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 07/02/2012

Dobra recepta na rozwój mimo długów

Prawo unijne Fundusze Europejskie 05/05/2017

Prawny paradoks

Prawo unijne PAP 27/01/2015

Będzie trudno o zgodę Brukseli na dofinansowanie kopalń

Prawo unijne Rzeczpospolita 05/02/2013

Z protestem po środki z UE

Prawo unijne Rzeczpospolita 22/01/2013

Po wyroku wciąż są pytania

Zamówienia publiczne PAP / serwisy gospodarcze 07/03/2016

Specustawa na ŚDM "zawiesza" stosowanie Prawa zamówień publicznych

Zamówienia publiczne Rzeczpospolita 14/01/2016

Zamówienia publiczne: Wykonawcy zadbają o etaty dla pracowników

Zamówienia publiczne Rzeczpospolita 26/06/2013

Zmiany korzystne także dla zamawiających

Zamówienia publiczne Rzeczpospolita 05/02/2013

Z protestem po środki z UE

Zamówienia publiczne Rzeczpospolita 21/01/2013

Po wyroku wciąż są pytania