Dorota Chramęga

Dorota Chramęga

radca prawny, senior associate

Praktyki

Obrót nieruchomościami

Proces inwestycyjny

Inwestycje infrastrukturalne

Kontakt
  • Dorota.Chramega@gww.pl
  • +71 796 77 55
  • biuro we Wrocławiu

Dorota Chramęga

radca prawny, senior associate

Bioarrow
  • Zajmuje się różnymi gałęziami prawa administracyjnego materialnego i procedurą administracyjną od 2005 r., kiedy po studiach rozpoczęła pracę w organie administracji rządowej zajmującej się nadzorem nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. W ramach czynności nadzorczych zajmowała się weryfikacją pod względem zgodności z prawem m.in. uchwał podejmowanych przez organy stanowiące gminy w zakresie aktów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej państwowej jednostki budżetowej kontrolującej rynek artykułów rolno-spożywczych.
  • Specjalizuje się w postępowaniach środowiskowych, planistycznych, lokalizacyjnych i budowlanych, występując zarówno przed organami administracji publicznej, jak i sądami administracyjnymi. Przeprowadza audyty prawne nieruchomości i sporządza raporty due diligence.
  • W GWW od 2012 r.
Wykształceniearrow
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, magister prawa – 2004 r.
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska, wpis na listę radców prawnych – 2010 r.
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, studia podyplomowe prawa zamówień publicznych – 2014 r.
  • Centrum Szkoleń Prawnych, szkolenie certyfikowane Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora – 2018 r.
Publikacjearrow