Niekorzystny wynik kontroli podatkowej nie zawsze oznacza wydanie niekorzystnej decyzji wymiarowej

Niekorzystny wynik kontroli podatkowej nie zawsze oznacza wydanie niekorzystnej decyzji wymiarowej

6.10.2021

„(...) przepisy art. 15 ust. 1, art. 16b ust.1 w związku z art. 15 ust. 6, art. 16h ust. 3 oraz art. 16g ust. 9 ustawy o CIT w związku z art. 93 Ordynacji podatkowej nie zastępują instrumentów pozwalających organowi podatkowemu na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w tym na kwestionowanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę po przejęciu spółek zależnych.

W badanym okresie nie było w systemie prawa podatkowego przepisów stanowiących ogólną klauzulę umożliwiającą organom podatkowym podejmowania działań zapobiegających unikaniu opodatkowania: dział III a ustawy Ordynacja podatkowa „przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”- został dodany do ustawy z dniem 15 lipca 2016 r.”

Powyższe stanowisko zaprezentował naczelnik urzędu celno-skarbowego w decyzji umarzającej postępowanie podatkowe u jednego z naszych klientów. Co ciekawe, ten sam urząd celno-skarbowy doszedł na etapie wyniku kontroli do całkowicie odmiennych wniosków, wskazując na nieprawidłowości przy ustaleniu wartości początkowej znaków towarowych na potrzeby ich amortyzacji.

Otrzymana decyzja skłania do trzech refleksji:

- w sporach z organami podatkowymi/celno-skarbowymi warto być konsekwentnym w przedstawianiu argumentów uzasadniających prawidłowość dokonanych rozliczeń podatkowych,

- niekorzystny dla podatnika wynik kontroli nie oznacza automatycznie wydania przez organ decyzji wymiarowej,

- w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 15 lipca 2016 r. w polskim systemie prawnym brak było regulacji umożliwiających organom podatkowym kwestionowanie rzetelnie przeprowadzonej optymalizacji podatkowej.

Sprawę prowadził Jacek Olczyk oraz Mariusz Tkaczyk partner GWW, opiekun praktyki Planowanie podatkowe.