End of disputes about the moment of completion of the construction service. GWW wins before the CJEU

End of disputes about the moment of completion of the construction service. GWW wins before the CJEU

6.05.2019

Koniec sporów o moment wykonania usługi budowlanej – wyrok  w sprawie C-224/18 Budimex SA – wygrana GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy przez Trybunałem Sprawiedliwości UE.

W dniu 2 maja 2019 r. TSUE ogłosił wyrok w prowadzonym przez pełnomocnika GWW Ladziński Cmoch i Wspólnicy postępowaniu sprawie Budimex SA. Spór dotyczył zdefiniowania „momentu’ wykonania usługi budowanej, który to moment po 1 stycznia 2014 r. był interpretowany przez resort finansów i sądy administracyjne w oderwaniu od obowiązującej od 21 lat praktyki w branży budowanej oraz wbrew postanowieniom zawieranych umów.

Po 1 stycznia 2014 r. przyjmowano, że dla celów VAT usługa budowlana/budowlano – montażowa winna być uznawana za wykonaną w momencie jej faktycznego wykonania, bez uwzględnienia faktu akceptacji wykonanych prac przez zamawiającego, dokonywanego w ustalonej formie (protokołu odbioru prac, protokołu zdawczo – odbiorczego). Resort finansów konsekwentnie podkreślał, iż protokół wykonania prac jest jedynie czynnością techniczną, tym samym nie określa zakresu wykonanych prac, które już zostały wykonane wcześniej. Dodatkowo,  w dniu 1 kwietnia 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną uznając, iż za moment wykonania prac budowlanych i budowlano- montażowych należy przyjąć dzień zgłoszenia prac do odbioru. 

Budimex, nie zgadzając się z wydaną dla niego interpretacją, skierował sprawę na drogę postępowania sądowo- administracyjnego, co w efekcie doprowadziło do zadania przez skład orzekający NSA pytania prejudycjalne do TSUE (sprawa C- 224/18).

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości, w wyroku z 2 maja 2019 r. przyznał rację Spółce stwierdzać, że  przepisy Dyrektywy VAT nie sprzeciwiają się uznaniu, iż za moment wykonania usługi budowlanej/budowlano-montażowej można przyjąć moment akceptacji prac przez zamawiającego, wyrażony w formie protokołu prac, jeśli z umowy wynika taki warunek. Trybunał Sprawiedliwości uzasadniając  swoje stanowisko podkreślił, iż przy interpretowaniu pojęć dla celów VAT rzeczywistość gospodarcza i handlowa stanowi podstawie kryterium, co oznacza także konieczność uwzględniania postanowień umów. Jeśli więc umowy przewidują, że dla zweryfikowania zgodności wykonanych prac z zamówieniem niezbędne jest zaakceptowanie przez zamawiającego, to należy uznać, że jest to formalność która wpływa na określenie momentu „wykonania” usługi budowlanej/budowlano – montażowej. Trybunał podzielił też pogląd wyrażony przez Budimex, że w takiej sytuacji określenie należnego wynagrodzenia nie jest możliwe przed akceptacją zakres prac zrealizowanych przez wykonawcę.

Skutki wydanego wyroku w praktyce.

Wyrok w sprawie Budimex jest jednym z najistotniejszych wydanych przez TSUE, w szczególności z uwagi na swój zasięg - dotyczy bowiem bardzo dużej  grupy podatników i nie ma zasięgu jedynie lokalnego. Dla polskich podatników z branży budowlanej wyrok ten stanowi powrót do obowiązującej do końca 2013 r. stosowanej praktyki, opierającej się głównie na protokołach odbioru prac/protokołach zdawczo-odbiorczych. Wyrok też ma też znaczenie– z uwagi na wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2017 r. mechanizmu odwrotnego obciążenia- dla nabywców, którzy w ostatnich latach mieli problemy z prawidłowym dokonaniem rozliczenia podatku należnego i podatku naliczonego. W związku z wydaniem przez TSUE omawianego wyroku, przestaje obowiązywać interpretacja ogólna Ministra Finansów, zaś podatnicy którzy z związku z odmienną interpretacja pojęcia „wykonanie” usługi ponieśli straty finansowe (np. w postaci odsetek), mogą ubiegać się obecnie o ich zwrot. Wskazując na praktyczne aspekty wydanego wyroku nie można zapominać o konieczności analizy zawieranych umów; TSUE bardzo mocno w wydanym wyroku, akcentował znaczenie postanowień umów. Oznacza to, że warunkiem uznania, że prace budowlane/budowano – montażowe zostają uznane za „wykonane” dla celów VAT dopiero w momencie akceptacji przez zamawiającego (w formie protokołu odbioru prac, protokołu zdawczo odbiorczego czy też innego dokumentu) jest wprost wyrażony w umowie zapis odnoszący się do tej kwestii. Na zakończenie warto też dodać, że wskazane w wyroku tezy odnoszące się do pojęcia „wykonania” usługi mają dość uniwersalny charakter, co oznacza że być może będą one mogły być wykorzystane także w innych branżach.

Jeśli uznają Państwo, iż możemy pomóc w zaistniałych, bieżących lub przyszłych sytuacjach, do których ma zastosowanie omówiony wyrok TSUE, prosimy o kontakt:

Małgorzata Militz - partner, doradca podatkowy Malgorzata.Militz@gww.pl, t. 602 321 637

Magdalena Verdun - doradca podatkowy, Magdalena.Verdun@gww.pl, t. 22 212 00 00 

 

Prasa na temat wyroku:

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

cookie consent