Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT – rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Artykuły w prasie specjalistycznej | Przegląd Podatkowy | 15/04/2017

Małgorzata Militz

Małgorzata Militz analizuje znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do zwrotu VAT, obowiązujące od 1.01.2017 r., pod kątem ich zgodności z prawem unijnym. Pozornie nowa regulacja nie wydaje się być nadmiernie restrykcyjna, ale praktyka ich stosowania przez organy podatkowe (weryfikacja poprawności rozliczeń podatnika występującego o zwrot nadwyżki VAT) budzi wątpliwości w kontekście zasad VAT.

Analiza wprowadzonych 1.01.2017 r. zmian w zakresie zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub nadwyżki podatku naliczonego (potocznie zwanych zwrotami VAT) skłania do postawienia pytań o zgodność tych regulacji z prawem unijnym. W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że krajowe regulacje w tym zakresie nie naruszają ani przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej jako dyrektywa 2006/112, ani zasad systemu VAT. Jednak głębsza analiza skłania do wskazania zupełnie innych wniosków.

Artykuł ukazał się na łamach kwietniowego wydania miesięcznika Przegląd Podatkowy – Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017