Odpowiedzialność cywilna inspektora nadzoru budowalnego

Artykuły w prasie specjalistycznej | Inżynier budownictwa | 13/09/2019

Marta Lipińska, Michał Sękowski

Umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego kwalifikować należy jako umowę o świadczenie usług, o której mowa w art. 750 kodeksu cywilnego. Umowy tego typu zakładają dążenie do osiągnięcia pewnego rezultatu, jednak działający z zachowaniem należytej staranności zleceniobiorca – w razie niezrealizowania celu umowy – nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Publikacja ukazała się we wrześniowym numerze (9) miesięcznika Inżynier budownictwa. Artykuł do pobrania w pdf oraz na stronie: http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,inspektor_nadzoru_inwestorskiego___obowiazki_odpowiedzialnosc,12219

Pobierz PDF