Zamówienia publiczne

adwokat

Biuletyn Górniczy 30.10.2016

Zamawiający sam uzyska odpis KRS wykonawcy

Agnieszka Adach wyjaśnia, czy w postępowaniu wszczętym po 28 lipca 2016 r. zamawiający może samodzielnie pobrać odpis KRS wykonawcy, czy powinien wzywać przedsiębiorcę do jego przedstawienia.  

adwokat

Biuletyn Górniczy 31.08.2016

Wykluczenie wykonawcy na podstawie 20 nowych przypadków

Wszystkie dotychczasowe przesłanki wykluczenia z postępowania o charakterze sektorowym zostały uchylone i zastąpione nowymi. Idąc tropem regulacji unijnych do prawa zamówień publicznych wprowadzono podział przesłanek wykluczenia na obligatoryjne i fakultatywne. Mec. Agnieszka Adach pisze o nowych zasadach weryfikacji udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy.

radca prawny

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Rzeczpospolita 31.05.2016

Rozliczenie między stronami umowy o roboty budowlane

O ile solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom nie budzi wątpliwości, o tyle poprawa sytuacji generalnego wykonawcy kosztem inwestora nie znajduje uzasadnienia piszą eksperci GWW – Sylwia Graboś, radca prawny oraz Michał Sękowski, radca prawny, partner.

adwokat

Biuletyn Górniczy 15.05.2016

Nadchodzące zmiany w zamówieniach publicznych

Na łamach Biuletynu Górniczego mec. Agnieszka Adach omawia zmiany systemu zamówień publicznych, jakie niesie nowelizacja oraz z czego one wynikają.

adwokat

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Zamówienia Publiczne. Doradca. 09.03.2016

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – problemy zamawiającego

Ustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane ma chronić wykonawcę przed nieuregulowaniem lub nieterminowym uiszczaniem zapłaty za roboty budowlane przez inwestorów. Regulacja uprawniająca do żądania zabezpieczenia nie chroni jednak zamawiającego przed nadużyciami ze strony wykonawców uważają eksperci GWW  – Agnieszka Adach-Nerwińska, adwokat oraz Michał Sękowski, radca prawny.