Zamówienia publiczne

adwokat

Biuletyn Górniczy 30.06.2017

Brak dowodów potwierdzających wysokość ceny – okiem KIO

Agnieszka Adach wyjaśnia, czy zamawiający powinien "automatycznie" odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli na wezwanie zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (zgodnie z art. 90 ust. 1 lub ust. 1a Prawa zamówień publicznych), wykonawca udzieli wprawdzie wyjaśnień dotyczących kalkulacji ceny, ale nie przedłoży dowodów w tym zakresie.

adwokat

Biuletyn Górniczy 12.04.2017

Łączenie funkcji budowlanych przez ten sam podmiot

Zamawiający wszczął postępowanie na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego. Najkorzystniejszą ofertę cenowo złożyło konsorcjum w składzie: wykonawca XX oraz wykonawca YY, przy czym jeden z członków konsorcjum, tj. wykonawca XX – sprawuje również nadzór inżynierski w ramach tego samego zadania / inwestycji. Agnieszka Adach wyjaśnia, czy istnieje możliwość sprawowania jednocześnie przez wykonawcę XX nadzoru inżynierskiego oraz nadzoru autorskiego w ramach tej samej inwestycji oraz, czy złożenie oferty nie będzie w tej sytuacji stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

adwokat

Biuletyn Górniczy 12.02.2017

Zmiana wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W trakcie realizacji zamówienia publicznego doszło do zmniejszenia lub ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, a w konsekwencji zmniejszyła się także wysokość wynagrodzenia jakie uzyska wykonawca. Agnieszka Adach wyjaśnia, czy w takim przypadku wykonawca może zmniejszyć wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

adwokat

Biuletyn Górniczy 30.10.2016

Zamawiający sam uzyska odpis KRS wykonawcy

Agnieszka Adach wyjaśnia, czy w postępowaniu wszczętym po 28 lipca 2016 r. zamawiający może samodzielnie pobrać odpis KRS wykonawcy, czy powinien wzywać przedsiębiorcę do jego przedstawienia.  

adwokat

Biuletyn Górniczy 31.08.2016

Wykluczenie wykonawcy na podstawie 20 nowych przypadków

Wszystkie dotychczasowe przesłanki wykluczenia z postępowania o charakterze sektorowym zostały uchylone i zastąpione nowymi. Idąc tropem regulacji unijnych do prawa zamówień publicznych wprowadzono podział przesłanek wykluczenia na obligatoryjne i fakultatywne. Mec. Agnieszka Adach pisze o nowych zasadach weryfikacji udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy.