Zamawiający sam uzyska odpis KRS wykonawcy

Zamówienia publiczne | Biuletyn Górniczy | 30.10.2016

Agnieszka Adach

Agnieszka Adach wyjaśnia, czy w postępowaniu wszczętym po 28 lipca 2016 r. zamawiający może samodzielnie pobrać odpis KRS wykonawcy, czy powinien wzywać przedsiębiorcę do jego przedstawienia.  

KOMENTARZ | Agnieszka Adach, adwokat

Przed udzieleniem zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wysokości progów unijnych, zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia i dokumentów potwierdzających trzy okoliczności wskazane w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa pzp), czyli:

  • spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji;
  • spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego;
  • brak podstaw wykluczenia.

Termin wyznaczony wykonawcy do złożenia tych oświadczeń i dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni. Ważne jest to, że uzupełnione dokumenty muszą być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wyżej wymienione okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

Powyższe nie oznacza jednak, że tylko wykonawca, którego oferta została sklasyfikowana na najwyższej pozycji rankingowej, może zostać wezwany do złożenia wymienionych dokumentów lub oświadczeń. Ustawa pzp przewiduje dodatkową podstawę prawną uprawniającą do wezwania do przedstawienia dokumentów. W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym jego etapie wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

Takie wezwanie może zostać skierowanie do wykonawców tylko w przypadku powzięcia przez zamawiającego uzasadnionych podstaw do uznania, że złożone uprzednio przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne.

 

Artykuł w całości ukazał się na łamach Biuletynu Górniczego, Nr 9 - 10 (253-254) Wrzesień - Październik 2016.

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.