Postępowania kontrolne i podatkowe oraz sądowo-administracyjne

Funkcjonujący w Polsce system sądowej kontroli decyzji wydawanych w toku postępowań podatkowych i kontrolnych powoduje, że przy skrajnie profiskalnej postawie organów skarbowych, podatnikom niezwykle trudno jest bronić swoich racji. Dlatego nie bez powodu znacząco rosną kwoty dodatkowo uiszczane przez podatników choć liczba kontroli skarbowych i wydanych decyzji utrzymuje się na podobnym poziomie (Źródło: Sprawozdanie Kontrola Skarbowa w 2011 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2012). W tej nierównej walce niezwykle ważne staje się, aby podatnik mógł liczyć na pomoc doradcy, który nie tylko dysponuje niezbędnymi w tym zakresie wiedzą i doświadczeniem, ale który potrafi podejść do powierzonej mu sprawy w sposób niekonwencjonalny i nakierowany na obronę interesów Klienta przy zastosowaniu wszelkich dostępnych środków, o ile są to środki zgodne z prawem.

GWW Tax zapewnia kompleksową obsługę sporów z administracją skarbową na każdym etapie postępowania. Naszym priorytetem jest zawsze znalezienie takiego rozwiązania, które pozwoli zakończyć sprawę szybko i korzystnie dla Klienta. Planujemy przebieg postępowania, biorąc pod uwagę różne warianty działań oraz budując optymalną argumentację na potrzeby ewentualnego sporu przed sądami administracyjnymi. Dążymy każdorazowo do wyeliminowania albo ograniczenia negatywnych skutków sporu dla Klienta.

W ramach naszej praktyki świadczymy następujące usługi:

 • doradztwo w czynnościach sprawdzających;
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących problemów, które mogą być przedmiotem kontroli i postępowań;
 • wsparcie w przygotowaniach do kontroli podatkowych i skarbowych;
 • prowadzenie postępowań kontrolnych, podatkowych i celnych, w szczególności przygotowanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, wniosków dowodowych, pism zawierających argumentację prawną co do istoty sprawy, odwołań od decyzji organów kontroli skarbowych, organów podatkowych i celnych oraz zażaleń na postanowienia wspomnianych organów;
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosków o wznowienie zakończonych postępowań, a także wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji;
 • obsługę postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach podatkowych i celnych, w tym podejmowanie czynności przed sądami powszechnymi;
 • przygotowanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także reprezentację klienta na rozprawach, ponadto sporządzanie wniosków o wystąpienie przez sąd administracyjny z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego albo z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • sporządzanie wniosków w toku postępowania sądowoadministracyjnego oraz zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych w kwestiach wpadkowych;
 • składanie skarg konstytucyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację w Trybunale Konstytucyjnym;
 • reprezentację w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • przygotowanie skarg o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego;
 • sporządzanie skarg do Komisji Europejskiej dotyczących niezgodności krajowych przepisów bądź praktyki orzeczniczej z prawem Unii Europejskiej;
 • opracowanie opinii, analiz i raportów związanych z prowadzonymi przez nas sporami podatkowymi;
Andrzej Ladziński
Andrzej Ladziński

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax
andrzej.ladzinski@gww.pl

Sebastian Gumiela
Sebastian Gumiela

doradca podatkowy, radca prawny, wspólnik GWW Tax
sebastian.gumiela@gww.pl

Tomasz Burczyński
Tomasz Burczyński

radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik GWW Tax
tomasz.burczynski@gww.pl

Tomasz Nowak
Tomasz Nowak

doktor nauk prawnych
tomasz.nowak@gww.pl