Planowanie podatkowe / Optymalizacja podatkowa

Planowanie podatkowe w praktyce obejmuje swym zakresem szereg różnorodnych działań, jakie podejmują podatnicy w zgodzie z przepisami prawa w celu minimalizacji lub odroczenia w czasie obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Planowanie podatkowe opierać się może na bardzo prostych rozwiązaniach ograniczonych do obszaru jednego podatku i przewidzianych wprost w przepisach prawa (wykorzystanie strat podatkowych, uproszczone zaliczki, obniżenie/podwyższenie stawek amortyzacyjnych, ulga technologiczna). Planowanie podatkowe to jednak również odkrywanie możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych, które nie wynikają wprost z przepisów prawa podatkowego. W takich przypadkach planowanie podatkowe wymaga kompleksowej analizy rozwiązań obowiązujących na gruncie różnych podatków, a często także na gruncie obcego ustawodawstwa, których odpowiednie zestawienie może przynieść wymierne korzyści podatkowe.

GWW Tax posiada bardzo rozległe doświadczenie w zakresie planowania podatkowego. W obszarze naszej kompetencji znajdują się zagadnienia związane z prostym i doraźnym planowaniem podatkowym jak również złożone projekty optymalizacyjne, w tym projekty oparte na międzynarodowych strukturach.

W działaniach podejmowanych na polu optymalizacji podatkowej priorytetem GWW Tax jest bezpieczeństwo Klientów, korzystających z zaproponowanych rozwiązań. W sytuacji, w której skutki podatkowe danej czynności rodzą choćby najmniejsze wątpliwości interpretacyjne, przed rozpoczęciem procesu GWW Tax w imieniu Klienta występuje o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jeżeli stanowisko zaprezentowane we wniosku zostanie potwierdzone, wówczas Klient uzyskuje pełną ochronę,

Działania optymalizacyjne podejmowane przez GWW Tax dotyczą przede wszystkim podatków dochodowych jak i podatku od towarów i usług. Ponadto posiadamy bardzo bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatku od nieruchomości.

W ramach naszej praktyki świadczymy następujące usługi:

 • przeglądy podatkowe nakierowane na określenie możliwych obszarów optymalizacyjnych;
 • przygotowywanie opracowań prezentujących strategie optymalizacyjne;
 • podwyższenie podstawy amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątkowych o znacznej wartości;
 • optymalizację opodatkowania wynagrodzeń członków zarządu oraz kadry kierowniczej;
 • wdrażanie rozwiązań opartych na funduszach inwestycyjnych, całkowicie optymalizujących podatek dochodowy od osób prawnych;
 • obniżanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów budowlanych;
 • przygotowywanie szczegółowych opracowań prezentujących korzyści płynące z międzynarodowego planowania podatkowego;
 • współpraca z zagranicznymi doradcami;
 • bezpośredni nadzór nad powołaniem zagranicznych struktur;
 • w przypadku powołania struktury – opieka oraz bieżące doradztwo związane z jej utrzymaniem;
 • likwidacja struktur zagranicznych.
Artur Cmoch
Artur Cmoch

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax
artur.cmoch@gww.pl

Leszek Białoń
Leszek Białoń

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax
leszek.bialon@gww.pl

Mariusz Tkaczyk
Mariusz Tkaczyk

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax
mariusz.tkaczyk@gww.pl