Mediacja / Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)

Obok tradycyjnych metod rozwiązywania sporów w których to prawnicy występują z reguły jako pełnomocnicy procesowi czy też rzecznicy interesu jednej ze stron sporu, oferujemy również naszym klientom i ich adwersarzom wsparcie w zakresie mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution/ADR). 
 
Istotą takich metod jest to, że opierają się na dobrowolności oraz ułatwiają poszukiwanie i tworzenie tak zwanych „rozwiązań wysokiej jakości” co wynika przede wszystkim z faktu iż:
  • strony mają same możliwość wypracowania wspólnym wysiłkiem rozwiązania konfliktu zamiast odwoływania się do arbitralnego rozstrzygnięcia osoby trzeciej (sądu krajowego, sądu arbitrażowego, innego trybunału czy też niezależnego eksperta),;
  • strony mają zapewnioną lepszą możliwości zidentyfikowania i wyrażenia swoich rzeczywistych potrzeb i interesów, a także pełnego zrozumienia potrzeb i interesów drugiej strony;
  • wysiłki stron ogniskują się na poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań, które w możliwie najpełniejszy sposób uwzględniałoby potrzeby i interesy obu stron nie zaś na uzgodnieniu przeciwstawnych stanowisk; –efekt:  osiągnięte przez strony porozumienie jest oparte na dużo solidniejszych podstawach, a tym samym, jest trwalsze i stwarza większe szanse jego pełnej i niezakłóconej realizacji.
 
Mediacja jest jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia („mediator”) pomaga uczestnikom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.
 
W ramach świadczonych przez GWW usług oferujemy:
  • przygotowanie danego uczestnika lub uczestników konfliktu do mediacji;
  • prowadzenie mediacji, w której to prawnicy kancelarii działają w charakterze neutralnych i bezstronnych mediatorów;
  • pomoc prawną i organizacyjną dla uczestników konfliktu w mediacji prowadzonej przez niezależny ośrodek mediacyjny;
  • pomoc prawną dla jednego z uczestników sporu będącego klientem kancelarii w procesie mediacji prowadzonej przez niezależne ośrodki mediacyjne.
 
GWW świadczy również usługi prawne i organizacyjne związane z przygotowaniem i  prowadzeniem innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak na przykład koncyliacja, negocjacje ustrukturyzowane oraz inne sposoby pracy z konfliktem, w tym zarządzanie sytuacjami konfliktowymi.
Tomasz Maliński
Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel
tomasz.malinski@gww.pl