Infrastruktura liniowa

GWW od 2012 roku doradza narodowemu zarządcy infrastruktury kolejowej w realizacji inwestycji realizowanych na terenie całego kraju. W ciągu kilku lat GWW zbudowało silny zespół doradców łączących kompetencje z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, własności intelektualnej, administracyjnego oraz zamówień publicznych.

Praktyka obejmuje doradztwo prawne od etapu wyboru wykonawcy po rozliczenia końcowe projektu z instytucją finansującą. Przedmiotem doradztwa GWW jest m.in.:

  • doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania decyzji o ustanowieniu lokalizacji linii kolejowej,
  • doradztwo prawne i reprezentacja prawna w zakresie wywłaszczenia nieruchomości, spraw zasiedzeniowych, wykupów resztówek, złożenia oświadczenia woli,
  • doradztwo prawne i reprezentacja w zakresie roszczeń wykonawców i podwykonawców,
  • doradztwo prawne w zakresie obsługi oraz rozliczania środków z Unii Europejskiej oraz EBI,
  • doradztwo w zakresie realizacji projektów wdrażających systemy ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce,
  • kompleksowe audyty prawne projektów inwestycyjnych,
  • opiniowanie możliwości udzielenia zamówień, weryfikacja dokumentacji przetargowej, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Opiniujemy i bierzemy udział w negocjacjach umów i porozumień z wykonawcami prac projektowych i robót budowlanych. Doradzamy w zakresie praw autorskich majątkowych i osobistych oraz negocjowaniu zapisów umów licencyjnych.

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami cywilnymi z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych i prac projektowych.  Ponadto reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na decyzje administracyjne.

Michał Sękowski
Michał Sękowski

radca prawny, wspólnik GWW Legal
michal.sekowski@gww.pl

Karol Kuch
Karol Kuch

radca prawny, wspólnik GWW Legal
karol.kuch@gww.pl

Joanna Sebzda-Załuska
Joanna Sebzda-Załuska

radca prawny, wspólnik zarządzający GWW Legal
joanna.sebzda-zaluska@gww.pl