Finanse publiczne i fundusze unijne

Firma prawnicza GWW, korzystając z bogatego doświadczenia z zakresu prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i funduszy unijnych, świadczy kompleksowe i profesjonalne doradztwo prawne na rzecz zamawiającego, jak również wykonawców. Rolą GWW jest wsparcie Klienta na wszystkich etapach postępowania, jak również na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne.
 
Oferowane przez nas usługi pozwalają zminimalizować ryzyko zarzutu naruszenia przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, które mogą pociągnąć za sobą daleko idące skutki w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czy też zakwestionowania udzielonego dofinansowania ze środków unijnych.
 
Posiadamy duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej beneficjentów realizujących projekty z wykorzystaniem środków unijnych. Zespół wyspecjalizowanych prawników wspiera beneficjentów na każdym etapie postępowania – w toku kontroli projektu zakończonej ustaleniem i wymierzeniem korekty finansowej,  w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie zwrotu środków, jak również na etapie postępowania sądowoadministracyjnego. Prawnicy GWW są prelegentami na licznych szkoleniach i konferencjach z omawianej dziedziny prawa, jak również autorami licznych publikacji dotyczącej wskazanej tematyki.
 
Wśród naszych Klientów jest wiele jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, państwowe szkoły wyższe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak również przedsiębiorców prywatnych korzystających przy realizacji projektów ze środków unijnych. Prawnicy GWW biorą udział w największych sporach sądowych dotyczących  wymierzania korekt finansowych, w tym w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w którym zapadło precedensowe orzeczenie dotyczące Gminy Gołdap.
 
REFERENCJE:
 
W ramach naszej praktyki w szczególności świadczymy następujące usługi:
  • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych oraz doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych oraz funduszy unijnych;
  • dokonywanie oceny prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, identyfikacja ryzyk oraz bieżące doradztwo w tym przedmiocie;
  • dokonywanie oceny postępowań w kontekście zgodności z przepisami krajowymi i wspólnotowymi;
  • doradztwo na wszystkich etapach postępowania o zamówienie publiczne, jak również na etapie realizacji umowy;
  • wnoszenie środków ochrony prawnej oraz występowanie w imieniu Klienta przed organami odwoławczymi, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi;
  • aktywne uczestnictwo w imieniu beneficjenta w przeprowadzanych kontrolach projektu, jak również w postępowaniach w sprawie ustalenia korekty finansowej oraz wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków;
  • sporządzenie środków zaskarżenia od decyzji w przedmiocie zwrotu środków oraz występowanie z powództwem do sądów powszechnych w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.
Joanna Sebzda-Załuska
Joanna Sebzda-Załuska

radca prawny, wspólnik zarządzający GWW Legal
joanna.sebzda-zaluska@gww.pl

Jacek Wilczewski
Jacek Wilczewski

radca prawny, of counsel
jacek.wilczewski@gww.pl