Znak towarowy można amortyzować
24.03.2014

Artur Cmoch, doradca podatkowy GWW Tax wyjaśnia kiedy możliwa jest amortyzacja niezarejestrowanego znaku towarowego.

Niezarejestrowany znak towarowy może stanowić utwór w odniesieniu do którego przysługują prawa ochronne wynikające z przepisów ustawy o prawie autorskim, niezależnie od objęcia lub nieobjęcia ich ochroną wynikającą z rejestracji w urzędzie patentowym. Dlatego też nabyte  przez podatnika znaki towarowe stanowiące zbiór określonych elementów słownych, graficznych lub słowno-graficznych stanowią podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego GWW Tax.

Pobierz pdf