W nowelizacji ustawy o CIT brakuje ważnego przepisu przejściowego
15.11.2010

Doradca podatkowy, Artur Cmoch analizuje konsekwencje zmian w ustawach regulujących podatki dochodowe, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2011 roku – „ Ustawodawca zdaje się zapomniał, iż przepisy ustawy o CIT przewidują, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. […]”


Pobierz pdf