Brak dowodów potwierdzających wysokość ceny – okiem KIO
30.06.2017

Agnieszka Adach wyjaśnia, czy zamawiający powinien "automatycznie" odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli na wezwanie zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (zgodnie z art. 90 ust. 1 lub ust. 1a Prawa zamówień publicznych), wykonawca udzieli wprawdzie wyjaśnień dotyczących kalkulacji ceny, ale nie przedłoży dowodów w tym zakresie.

Artykuł w całości ukazał się na łamach Biuletynu Górniczego, Nr 5 – 6 (260-261) Maj – Czerwiec 2017 r., w kolumnie PRAWO.