Wyróżniamy innowacyjne pomysły, wygrane w sądach i ciekawe transakcje
23.06.2017

W 11. edycji Rankingu firm doradztwa podatkowego GWW została laureatem dwóch kategorii – prestiżowa wygrana przed sądami oraz innowacyjne rozwiązanie. Wyboru dokonała kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Hanny Litwińczuk, złożona z wybitnych przedstawicieli świata nauki, autorytetów w dziedzinie prawa podatkowego oraz członków organizacji przedsiębiorców. W komentarzu do Rankingu mec. Kamil Szczęsny wyjaśnia, na czym polegały spory, które prowadził i które w ocenie Kapituły zasłużyły na wyróżnienie.

Wyróżnienia przyznane przez Kapitułę Rankingu firm doradztwa podatkowego

KOMENTARZ | Kamil Szczęsny, adwokat

Spory, które prowadziłem dotyczyły zawieszenia postępowania w przedmiocie podatku od nieruchomości. Organy podatkowe pierwszej instancji powzięły wiedzę o toczących się przed sądami powszechnymi postępowaniach z powództw wytoczonych naszemu Klientowi przez trzy inne gminy. Ich przedmiotem było wykazanie nieważności umowy, której skutek podatkowy miał istotne znaczenie dla rozpoznania spraw podatkowych.

Organy podatkowe stwierdziły, że przyszłe orzeczenia sądu powszechnego w prowadzonych sprawach będą miały zasadnicze znaczenie dla kwestii określenia naszemu Klientowi wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości. Uznały tym samym to za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej i zawiesiły prowadzone postępowania podatkowe do czasu rozstrzygnięcia spraw z wytoczonych powództw cywilnych. Zdecydowanie zwalczaliśmy takie stanowisko wykazując, że pozew w trybie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej złożony przez organ podatkowy ma wpływ wyłącznie na postępowanie prowadzone przez ten organ.

Ostatecznie potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 2369/16) i przesądził o słuszności naszego stanowiska. W praktyce oznacza to, że ani ten pozew, ani rozstrzygnięcia sądów w innych sprawach nie będą wpływać na postępowania podatkowe prowadzone przez inne organy podatkowe. Nasza kilkuletnia batalia utrwaliła korzystną linię orzeczniczą i w efekcie organy podatkowe nie mogą już zawieszać biegu terminu przedawnienia w postępowaniach w podatku od nieruchomości, jeżeli nie wystąpią z pozwem w trybie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej.