Publikacje

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 17.10.2011

W umowie spółki z o. o. warto określić przedmiot aportu

„(…) Jeśli wspólnik wnosi do spółki wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna określać przedmiot aportu, osobę wspólnika wnoszącego aport, liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. (…) Wspólnicy powinni rozważyć, czy w ich interesie nie jest uzależnienie zbycia udziałów od zgody spółki. Może to polegać na określeniu w umowie, że zbycie udziałów wymaga zgody zgromadzenia wspólników. Taki zapis daje wspólnikom kontrolę nad tym, komu zbywane są udziały. (…) Ponadto uzasadnione jest uregulowanie w umowie spółki z o. o. dopuszczalności umorzenia udziałów.” - wyjaśnia radca prawny, Marcin Borkowski

radca prawny

Inwestycje Sektora Publicznego 04.10.2011

Odpowiedzialność wykonawcy za wady budynku

Radca prawny, Anna Wieczorek informuje za co odpowiada wykonawca inwestycji budowlanej. Za wady tejże inwestycji wykonawca ponosi odpowiedzialność na etapie realizacji, po jej zakończeniu, a także po odbiorze budynku. Owa odpowiedzialność dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a wybór konsekwencji prawnych za wady budynku należy do inwestora.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 03.10.2011

Czy przedsiębiorcy powinni unikać spotkań biznesowych w restauracji

"(…) Zgodnie z przepisami ustaw regulujących podatki dochodowe do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne (…). W ocenie sądów wydatki na usługę gastronomiczną, które są związane ze spotkaniem z kontrahentem w lokalu gastronomicznym w celach biznesowych, nie mają charakteru reprezentacyjnego. (…) Jeżeli służą omawianiu spraw dotyczących wzajemnej współpracy, to wydatki te są kosztami związanymi ze zwykłym prowadzeniem działalności gospodarczej. (…)” - tłumaczy doradca podatkowy, Artur Cmoch.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 12.09.2011

W jakich okolicznościach może w praktyce dojść do rozwiązania spółki komandytowej

"(…) Śmierć komplementariusza, czyli wspólnika, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, stanowi przyczynę jej rozwiązania. Mimo śmierci komplementariusza, spółka może trwać nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli tak oni postanowią. (...) Umowa spółki może również przewidywać, że mimo śmierci komplementariusza spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, a w miejsce zmarłego komplementariusza do spółki wchodzą jego spadkobiercy. (...) Spółka komandytowa nie będzie mogła dalej istnieć, jeżeli zmarł jej jedyny komplementariusz, a żaden z jego spadkobierców nie wstąpił do spółki w jego miejsce" - wyjaśnia radca prawny, Marcin Borkowski.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 29.08.2011

Czy w umowie spółki z o. o. można ustanowić ograniczenia w zbywaniu udziałów

(...) Takie ograniczenie najczęściej polega na tym, że na zbycie udziałów musi wyrazić zgodę stosowny organ spółki (zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza lub zarząd). Zbycie udziałów dokonane bez wymaganej zgody dotknięte będzie bezskutecznością. (...) Ograniczenie zbywania udziałów może też polegać na tym, że pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu albo prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. (...) - wyjaśnia radca prawny, Marcin Borkowski.