Publikacje

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Rzeczpospolita 12.01.2009

Nie płać całej należności za mieszkanie, gdy lokal nie został wyodrębniony

Zawarcie umowy o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu z deweloperem (tzw. umowy deweloperskiej) w formie aktu notarialnego, nie uchroni nas przed negatywnymi konsekwencjami upadłości. W wyroku z dnia 29 lutego 2008 roku (sygn. akt II CSK 463/07) Sąd Najwyższy stwierdził: obowiązujące przepisy nie dają możliwości skutecznego żądania zobowiązania syndyka do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu na osobę, która uiściła całość ceny, jeśli do upadłości dewelopera doszło przed spisaniem aktu notarialnego. Jeżeli więc nie udało sie zawrzeć aktu notarialnego przenoszącego własność, konsumentom pozostaje w takich sytuacjach roszczenie o zwrot wpłaconych środków, które mogą kierować do syndyka masy upadłości. Przepisy prawa winny ulec w tej mierze zmianie, a nabywcy powinni uzyskać ochronę prawną. - rozmowa z radcą prawnym, Pawłem Wójcikiem.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Wyborcza 10.01.2009

Telerysa na koalicji

W PiS-owskim projekcie znajdowało się szereg zapisów, których nie ma w propozycjach rządowych. To m.in. zakaz rozwiązywania umowy z abonentem, który nie płaci rachunków, do czasu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem, czy też 2-letni zakaz zlecenia dochodzenia lub przelewu niezapłaconych przez abonentów należności. - mówi Wacław Knopkiewicz, radca prawny z Kancelarii. (...) projekt PiS nie podlegał konsultacjom społecznym, jakim podlegał projekt rządowy. - Z tego powodu jest w wielu kwestiach bardzo restrykcyjny dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W dłuższej perspektywie takie rozwiązania są niekorzystne dla ogółu abonentów. Oznaczają bowiem większe koszty operatorów, które zostaną wkalkulowane w ceny usług i przerzucone na tych abonentów, którzy wywiązują się z płatności. - twierdzi prawnik.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 10 stycznia 2009 r.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 09.01.2009

Jakie są skutki wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?

W cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego' radca prawny, Marek Szymanek wyjaśnia, czy osoba, która uzyskała decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej jest zobowiązana do uiszczenia należności oraz opłat rocznych w sytuacji, gdy grunt ten znajduje się w graniach administracyjnych miasta.