Tomasz Nowak

doktor nauk prawnych Warszawa

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym przede wszystkim w postępowaniach podatkowych i postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach podatkowych.
 
Nadzorował kilkaset postępowań podatkowych w sporze z gminnymi organami podatkowymi w sprawie podatku od nieruchomości. 
 
 
Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 05.09.2016

Błędy w broszurach MF. Podatnicy będą karani?

Jeśli podatnik oprze się na błędnych wyjaśnieniach zawartych w broszurach Ministerstwa Finansów, nie powinien być za to karany. Dlaczego? Każde działanie podjęte w zaufaniu do administracji podatkowej wymaga ochrony prawnej – uważa dr Tomasz Nowak.

Dziennik Gazeta Prawna 24.02.2016

Koniec odwoływania się do izby skarbowej. Podatnik poskarży się prosto do sądu.

Doktor Tomasz Nowak komentuje rewolucyjną propozycję MF, która oznacza rezygnację z dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego w sprawach podatkowych.

Dziennik Gazeta Prawna 05.11.2015

Kwota wolna od podatku: Nowa skala z przedprogiem dla najuboższych

Prezydencki projekt zwiększający kwotę wolną od podatku do 8 tys. zł jest w tej chwili konsultowany w Narodowej Radzie Rozwoju. Problem progresji podatkowej w Polsce wyjaśnia dr Tomasz Nowak.

Rzeczpospolita 03.11.2015

Odsetki od zaległości podatkowych maleją. Tylko na pół roku

Po 1 stycznia 2016 r. zmienią się zasady zapłaty odsetek od samodzielnie skorygowanych deklaracji. Podatnik, który już po złożeniu deklaracji sam odkryje w niej błąd, może go naprawić w ciągu pięciu lat, składając korektę i ... zapłaci tylko 50 proc. Zmiany te, które wprowadza nowelizacja ordynacji podatkowej, komentuje dr Tomasz Nowak.

Dziennik Gazeta Prawna 19.03.2015

Fiskus przestanie ściągać podatki w nieskończoność

Najważniejsze dla podatników propozycje przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego komentuje dr Tomasz Nowak. 

Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2015

Balcerowicz ma pomysł na obywatelski projekt ordynacji

Założenia nowego kodeksu przedstawiło Forum Obywatelskiego Rozwoju. Chce rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników oraz integracji kontroli w rękach jednego organu. Na czele Forum stoi prof. Leszek Balcerowicz. Założenia przygotowano we współpracy z partnerami społecznymi: Konfederacją Lewiatan, KIG, BCC, Polską Radą Biznesu, Towarzystwem Ekonomistów Polskich oraz Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

Dziennik Gazeta Prawna 10.03.2015

Ordynacja podatkowa: Przedsiębiorcy boją się o los klauzuli

Komentarz eksperta GWW dot. propozycji, które znajdą się w założeniach do nowej wersji Ordynacji podatkowej.

Dziennik Gazeta Prawna 23.01.2015

Fiskus potrzebuje więcej czasu na ściągnięcie długów

Zobowiązania podatkowe przedawniają się po 5 latach, nawet gdy są zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym – uważają sądy. Organy podatkowe mają w temacie odmienne zdanie. A spór toczy się wokół art. 70 par. 8 ordynacji podatkowej.

Dziennik Gazeta Prawna 17.09.2014

Rząd nie dał pieniędzy na upomnienia dla piratów

Dr Tomasz Nowak, prawnik GWW Tax wyjaśnia w jakim zakresie brak rozporządzenia jest kłopotliwy dla urzędów oraz, czy i w jakich sprawach mogłyby one nie przesyłać dłużnikom upomnień. - "Koszty upomnienia ostatecznie obciążają egzekwowanego. Jeśli więc egzekucja okaże się skuteczna powrócą do urzędu. Oczywiście w pierwszej kolejności urząd musi pokryć te koszty z własnych środków. Nieujęcie tego rodzaju wydatków w budżecie nie jest jednak argumentem by urząd wstrzymał wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (...)"

Dziennik Gazeta Prawna 28.08.2014

Egzekucja nadal będzie kosztować 35 mln zł

Minister finansów zaproponował zmiany w postępowaniu w zakresie ściągania zaległych podatków. Ale nie te, których domagają się przedsiębiorcy. Komentarz dr Tomasza Nowaka, prawnika GWW Tax dot. założeń do projektu nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dziennik Gazeta Prawna 04.08.2014

Minister określił, jak chce walczyć z optymalizacją podatkową

Na konkretne zapisy klauzuli generalnej przeciw unikaniu opodatkowania czekaliśmy ponad rok. Przedstawiono założenia do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, a wraz z nimi pojawiło się szereg wątpliwości, czy ustawodawca wziął pod uwagę konstytucję oraz wyrok TK z 11 maja 2014 (sygn. Akt K 4/03). Przepisy, które mogą budzić kontrowersje to w szczególności: klauzula generalna przeciw unikaniu opodatkowania; opinie zabezpieczające oraz Rada ds. Unikania Opodatkowania.

Prawo i Podatki 30.12.2013

W jakich przypadkach można podważyć uchwałę

Glosa do postanowienia NSA z 19 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 513/13 - dr Tomasz Burczyński, dr Tomasz Nowak GWW Legal

Dziennik Gazeta Prawna 13.10.2010

Czy były wspólnik musi spłacać zobowiązania podatkowe spółki

Były wspólnik spółki osobowej odpowiada na takich samych zasadach jak wspólnik „aktualny”, jednak wyłącznie za zaległości podatkowe spółki powstałe w okresie, w którym był jej wspólnikiem. Istotny dla powstania odpowiedzialności jest zatem termin płatności podatku. Jeśli termin ten wystąpił w okresie uczestnictwa w spółce, to może on odpowiadać za zobowiązania podatkowe spółki – pod warunkiem, że spółka nie uiściła podatku. Za inne zobowiązania spółki osobowej jej były wspólnik nie odpowiada. – wyjaśnia dr Tomasz Nowak, ekspert z Departamentu Prawa Podatkowego.

Rzeczpospolita 21.01.2010

Wirtualny dochód gmin

Konstrukcja podatku od nieruchomości, który gminy płacą same sobie, jest nieracjonalna. W praktyce polega to na przekładaniu pieniędzy samorządowych z jednej kieszeni do drugiej. Skutkuje ponadto problemem w pozyskiwaniu środków unijnych, a dokładnie programów służących wyrównaniu szans dla biedniejszych gmin. Posiadanie wielu dróg wewnętrznych, od których samorząd płaci sam sobie podatek, może obniżać szanse na otrzymanie tych środków. – wyjaśnia dr Tomasz Nowak.

Parkiet 12.10.2009

Aspekty podatkowe giełdowych operacji finansowych

Transakcje w obrocie giełdowym mogą powodować powstanie u ich uczestników określonych korzyści, które stanowią dochód, podlegający podatkowi dochodowemu. [...] Wyjątkowo tylko dochód podlega zwolnieniu, jak w przypadku dywidend wypłacanych przez spółki posiadające siedzibę w państwie członkowskim UE innym spółkom posiadającym również siedzibę w państwie członkowskim UE – dr Tomasz Nowak wyjaśnia podatkowe aspekty giełdowych operacji finansowych.

Gazeta Prawna 22.06.2009

Między wydatkiem a przychodem musi istnieć związek

W opinii do interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, dr Tomasz Nowak wyjaśnia, że kosztem podatkowym są również koszty zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów, a zatem nie tylko wydatki prowadzące do uzyskania przychodu, ale również wydatki pozwalające na uniknięcie strat. Odszkodowanie wypłacone przez najemcę w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu stanowi więc koszt uzyskania przychodów – zwłaszcza w sytuacji, gdy kwota odszkodowania będzie niższa od pozostałych do zapłaty czynszów najmu, a dodatkowo w związku z rozwiązaniem najmu znikną koszty utrzymywania wynajmowanych pomieszczeń np. koszty mediów czy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tym obszarze działalności.

PAP / Wprost 28.04.2009

5 lat w UE z punktu widzenia podatników

Dr Tomasz Nowak wskazuje, że z podatkowego punktu widzenia zmiany, które nastąpiły z chwilą przyjęcia Polski do UE, dotyczą zwłaszcza przedsiębiorców. - "Najistotniejsze zmiany związane są z VAT. Chodzi na przykład o potwierdzenie nieograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Podatek ten ma być dla firmy neutralny i nie powinien wpływać na wynik działalności przedsiębiorstwa". - uważa ekspert.

Gazeta Prawna 22.04.2009

Fikcyjne faktury pod lupą fiskusa

Fikcyjne faktury to takie, które nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, ale zostały wystawione wyłącznie w celu wyłudzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zaliczenia wykazanego w nich wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Faktura taka ma na celu uwiarygodnienie wobec kontroli podatkowej faktu nabycia towaru lub usługi oraz poniesionego wydatku. Zazwyczaj pochodzi bowiem od podmiotu, który jest podatnikiem zarejestrowanym i rozliczającym się z podatków. Faktura taka nie może jednak wywoływać zamierzonych przez podatnika skutków podatkowych. Ponadto, wystawienie takiej faktury, a także posługiwanie się nią stanowi przestępstwo. - wyjaśnia dr Tomasz Nowak, ekspert z Departamentu Prawa Podatkowego.

Gazeta Prawna 05.02.2009

Umiejętne rozliczenia mogą dać firmie spore oszczędności

A co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma pieniędzy na zapłatę bieżących zobowiązań podatkowych? - "Firmom, które nie mają wystarczających środków by uregulować bieżące zobowiązania podatkowe rekomenduję skorzystanie z instytucji odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty. Przedsiębiorąca decydujący się na takie działanie musi wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego. Pamiętać należy, że ulga taka w przypadku przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną, uwzględniania wymagają wówczas warunki przyznania takiej pomocy. Ponadto, decyzja organu podatkowego ma charakter uznaniowy co oznacza, że organ podatkowy może, ale nie ma obowiązku przyznania ulgi." - rozmowa z dr Tomaszem Nowakiem z Departamentu Prawa Podatkowego.

Rzeczpospolita 02.02.2009

W czasie kryzysu warto obniżyć amortyzację

W jakich sytuacjach warto rozważyć obniżenie stawek amortyzacyjnych? Kiedy można tego dokonać? - "Jest to dobre rozwiązanie dla firmy, która przewiduje, że w 2009 r. poniesie dużą stratę podatkową. Obniżając wysokość odpisów umorzeniowych, można ją zmniejszyć. Warto to zrobić szczególnie w sytuacji, gdy firma przewiduje, że przez pięć najbliższych lat nie osiągnie dochodu, który pozwoliłby jej rozliczyć stratę z lat ubiegłych. Gdyby tak się stało, części poniesionych kosztów w ogóle nie uwzględniłaby przy rozliczeniach podatkowych. Obniżenie stawek amortyzacyjnych pozwala temu zapobiec. Stawki można obniżać tylko na początku roku. W praktyce decyzję należy podjąć przed dokonaniem pierwszego odpisu w danym roku. Firmy naliczające amortyzację raz na kwartał lub raz w roku mają nieco więcej czasu na taką decyzję." - rozmowa z dr Tomaszem Nowakiem z Departamentu Prawa Podatkowego.

Gazeta Prawna 16.01.2009

Nie wystarczy 12 dni na kontrolę

Według dr Tomasza Nowaka, ustawowe określenie długości trwania kontroli podatkowej jest niewątpliwie korzystne dla podatników. Termin taki działa mobilizująco na kontrolujących, aby szybko przeprowadzić niezbędne czynności. Zapobiega nieuzasadnionemu przedłużaniu kontroli. (...) Dla podatnika kontrola jest uciążliwością, ograniczającą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej - zaznacza prawnik.

Gazeta Prawna 18.11.2008

Fiskus może poprawić milczące interpretacje

dr Tomasz Nowak, wskazuje że jeśli interpretacje indywidualne nie zostały doręczone w terminie, to podatnik może zastosować się do stanowiska wyrażonego we wniosku o udzielenie interpretacji, a nie w samej interpretacji. Wówczas jest chroniony tak, jakby otrzymał interpretację o treści zgodnej ze swoim stanowiskiem. - Ponieważ uchwała NSA dotyczy stanu prawnego obowiązującego w roku 2005 organy podatkowe niekoniecznie będą stosować tę uchwałę do interpretacji wydawanych po 1 lipca 2007 r. pomimo że brzmienie odpowiedniego przepisu w nowym stanie prawnym zmieniło się nieznacznie. - wyjaśnia prawnik.

Rzeczpospolita 04.07.2008

Z przekształceniem lepiej się pospieszyć

Spółki kapitałowe, które zamierzają przekształcić się w osobowe powinny się pospieszyć. Z projektu ustawy o CIT, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 r. wynika, że wartość niepodzielonego zysku będzie podlegać opodatkowaniu na dzień przekształcenia. - pisze dr Tomasz Nowak, ekspert z departamentu prawa podatkowego.

Gazeta Prawna 23.06.2008

Dostęp do akt podatkowych będzie nieograniczony

Uzasadnione jest, aby również po formalnym zakończeniu postępowania, a więc po doręczeniu decyzji przez organ podatkowy, strona miała prawo zapoznania się z materiałami, na podstawie których organ podatkowy orzekł o jej uprawnieniach i obowiązkach - wyjaśnia dr Tomasz Nowak, ekspert z departamentu prawa podatkowego.

Dziennik 11.02.2008

Fiskus nie podejmuje się interpretacji prawa UE

Źródłem obowiązku podatkowego może być wyłącznie ustawa podatkowa - pisze dr Tomasz Nowak w komentarzu do artykułu redakcyjnego.

Tomasz Nowak

tomasz.nowak@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe

Specjalizacje

podatek od towarów i usług
podatki i opłaty lokalne
postępowania kontrolne i podatkowe