Mariusz Domagała

radca prawny Warszawa

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz prawie podatkowym. Prowadzi stałą obsługę spółek prawa handlowego, jak również uczestniczy w realizacji wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych i procesów transformacji spółek (łączenia, podziały, przekształcenia spółek). Uczestniczy także w realizacji projektów optymalizacji zapewniając obsługę tych projektów od strony korporacyjnej i cywilistycznej.

Jego doświadczenie obejmuje m.in.:

  • bieżącą obsługę przedsiębiorstw w zakresie prawa podatkowego, handlowego i cywilnego,
  • obsługę prawną procesów restrukturyzacyjnych spółek i grup kapitałowych,
  • tworzenie struktur korporacyjnych w ramach projektów optymalizacji podatkowej,
  • opiniowanie transakcji pod kątem ich bezpieczeństwa i efektywności podatkowej, 
  • prowadzenie audytów prawnych i podatkowych, 
  • prowadzenie postępowań podatkowych przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, 
  • doradztwo w zakresie stosowania cen transferowych między podmiotami powiązanymi.

Doświadczenie zawodowe we wskazanych obszarach prawa zdobywał prowadząc obsługę prawną znaczących podmiotów gospodarczych m.in. z sektora finansowego, budowalnego oraz telekomunikacyjnego.

Mariusz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008). Współpracę z GWW rozpoczął w sierpniu 2008 roku. Włada językiem angielskim.

Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 21.05.2012

Umowa ze spółka była dwustronnym zobowiązaniem

W opisanym wyroku sąd rozstrzygnął dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze uznał, iż uzyskany przez Skarżącego przychód z transakcji na rynku Forex jest przychodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających. Po drugie przesądził o momencie powstania tego przychodu. O ile kwalifikacja źródła przychodu nie budzi wątpliwości, kwestią rodzącą większe trudności jest ustalenie momentu powstania przychodu – komentarz Mariusza Domagały, ekspert GWW Tax do orzeczenia WSA dot. przychodu podatkowego pochodzącego ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Dziennik Gazeta Prawna 28.03.2011

Odsetki od pożyczki na dywidendę są kosztem podatkowym

Wyrokiem z dnia 9 marca 2011 r. WSA w Krakowie uchylił interpretację dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych. Kwestią sporną było ustalenie, czy poniesione przez spółkę wydatki na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania dywidendy, stanowią jej koszt podatkowy. Sąd uznał, że stanowisko wyrażone w interpretacji, iż tego rodzaju odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, narusza art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Zdaniem sądu odsetki zapłacone od pożyczki na wypłatę dywidendy mogą być zaliczane do kosztów podatkowych, jeżeli zaciągnięcie pożyczki było racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia. Stanowisko sądu jest prawidłowe. – pisze Mariusz Domagała, ekspert z Departamentu Prawa Podatkowego.

Gazeta Prawna 21.08.2009

Po separacji też jest ulga

Użycie przez ustawodawcę terminu małżonek w odniesieniu do osoby pozostającej w separacji potwierdza stanowisko, że mimo separacji osoby nadal pozostają w związku małżeńskim. Stanowisko to, choć często niepodzielane przez organy podatkowe, potwierdzone zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 373/07) – podsumowuje Mariusz Domagała, ekspert z kancelarii Grynhoff Woźny Maliński.  Dodaje, że osoby w separacji pozostają małżonkami, a darowizna pomiędzy nimi nadal korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Mariusz Domagała

mariusz.domagala@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo cywilne
  • prawo podatkowe
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia

Specjalizacje

podatki dochodowe
podatek od towarów i usług
podatki i opłaty lokalne
międzynarodowe prawo podatkowe
postępowania kontrolne i podatkowe
spory przed sądami administracyjnymi
ceny transferowe