Tomasz Burczyński

radca prawny doktor nauk prawnych wspólnik GWW Tax Warszawa

Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie ochrony środowiska (odpady), postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz prawie nowych technologii w ujęciu administracyjnoprawnym.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w sądownictwie administracyjnym w charakterze asystenta sędziów WSA i NSA orzekających w sprawach podatkowych. Obecnie doradza podmiotom z branży paliwowej, złomowej, finansowej, telekomunikacyjnej w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych, reprezentując je przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym. Nadto prowadzi postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z zakresu ochrony środowiska dotyczące gospodarki odpadami. 
 
Ekspert w projekcie „E-administracja warunkiem rozwoju Polski" oraz wykładowca w projekcie „Dobre prawo, sprawne rządzenie”, realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a także wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Nagroda w X konkursie Przeglądu Podatkowego na najlepsze Prace magisterskie i doktorskie z zakresu prawa podatkowego (III miejsce)
Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 11.04.2017

Nawet w obrocie złomem można wygrać z fiskusem

Sądy i organy kontroli skarbowej niezwykle rzadko przyznają, że podatnik dochował dobrej wiary i należytej staranności. A jednak się to zdarza. Jako przykład opisany został projekt, którym z sukcesem kierował dr Tomasz Burczyński.

Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2017

Więcej spornych spraw będzie teraz trafiać do sądów

Od początku marca wraz z wejściem w życie reformy Krajowej Administracji Skarbowej obowiązują nowe zasady odwołań. Skutki reformy komentuje dr Tomasz Burczyński.

Rzeczpospolita | PAP 29.09.2015

TSUE: podwójna rewolucja dla Gmin

Gmina wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi jest jednym podatnikiem VAT orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to rewolucję dla polskich Gmin w dwóch obszarach: (1) w rozliczeniach VAT; (2) w rozliczeniach dofinansowania w części „podatkowej” projektów unijnych. Eksperci GWW – dr Tomasz Burczyński i Grzegorz Karwatowicz – oceniają skutki orzeczenia TSUE na łamach Rzeczpospolitej oraz dla agencji informacyjnej PAP

Dziennik Gazeta Prawna 10.11.2014

Akcyza zostaje w budżecie

Dr Tomasz Burczyński wyjaśnia, dlaczego nie ma szans na zwrot podatku od energii elektrycznej: – "(...) Orzeczenia NSA budzą mieszane uczucia, gdyż mogą być postrzegane jako ochrona budżetu przed zwrotem wielomiliardowych kwot podatku. (...) nie jest to zarzut pod adresem sądu, lecz smutna konstatacja, iż trudno wyegzekwować od państwa odpowiedzialność za błędy w implementacji prawa unijnego (...)" – dodaje mec. Burczyński.

Dziennik Gazeta Prawna 07.01.2014

Dostęp do informacji publicznej tylko dla przedstawicieli władzy

Zwykły obywatel, który nie ma bezpośredniego wpływu na zmianę praktyki organów skarbowych, zdaniem sądu nie powinien mieć dostępu do informacji publicznej przetworzonej - dr Tomasz Burczyński, radca prawny oraz Kacper Kudlek, prawnik GWW Legal.

Prawo i Podatki 30.12.2013

Problemy z opodatkowaniem wyrobów węglowych

Nowe regulacje przynoszą znaczące uproszczenie obrotu wyrobami węglowymi pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi lub między pośredniczącymi podmiotami węglowymi a finalnymi nabywcami węglowymi, będącymi jednocześnie podatnikami VAT. Zmiany oznaczają także nowe obowiązki ewidencyjne, które mogą stać się uciążliwe i kosztowne dla pewnej grupy uczestników obrotu wyrobami węglowymi. - dr Tomasz Burczyński, radca prawny GWW Legal.

Prawo i Podatki 30.12.2013

W jakich przypadkach można podważyć uchwałę

Glosa do postanowienia NSA z 19 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 513/13 - dr Tomasz Burczyński, dr Tomasz Nowak GWW Legal

Rzeczpospolita 10.04.2013

Korzystający ze środków unijnych mogą wybrać drogę sądową

Beneficjenci środków unijnych znajdują się w trudnej sytuacji. Problemem jest nakładanie korekt finansowych z żądaniem zwrotu dotacji. Do tego dochodzą istotne wątpliwości dotyczące środków obrony, w tym wybór właściwej drogi: administracyjnej lub sądowej (cywilnej) oraz brak jednoznacznych przepisów prawa regulujących te kwestie. Poważne wątpliwości mają też sądy orzekające w tych sprawach – komentarz dr Tomasza Burczyńskiego, radcy prawnego GWW Legal. 

Rzeczpospolita 10.04.2013

Korzystający ze środków unijnych mogą wybrać drogę sądową

Beneficjenci środków unijnych znajdują się w trudnej sytuacji. Problemem jest nakładanie korekt finansowych z żądaniem zwrotu dotacji. Do tego dochodzą istotne wątpliwości dotyczące środków obrony, w tym wybór właściwej drogi: administracyjnej lub sądowej (cywilnej) oraz brak jednoznacznych przepisów prawa regulujących te kwestie. Poważne wątpliwości mają też sądy orzekające w tych sprawach – komentarz dr Tomasza Burczyńskiego, radcy prawnego GWW Legal. 

Rzeczpospolita 26.03.2013

Wybór sądu należy do ukaranej korektą gminy

Beneficjenci muszą samodzielnie zdecydować, w jaki sposób będą kwestionować działania instytucji przyznających dotacje. Jeśli oddadzą środki z jednoczesnym zastrzeżeniem zwrotu – instytucja nie będzie miała podstaw do wydania decyzji o zwrocie, zaś beneficjent może próbować je odzyskać na drodze cywilnej. W przeciwnym wypadku dojdzie do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zwrotu, co skieruje sprawę na drogę postępowania administracyjnego – komentarz dr Tomasza Burczyńskiego, radcy prawnego GWW Legal do orzeczenia SN. 

Rzeczpospolita 26.03.2013

Wybór sądu należy do ukaranej korektą gminy

Beneficjenci muszą samodzielnie zdecydować, w jaki sposób będą kwestionować działania instytucji przyznających dotacje. Jeśli oddadzą środki z jednoczesnym zastrzeżeniem zwrotu – instytucja nie będzie miała podstaw do wydania decyzji o zwrocie, zaś beneficjent może próbować je odzyskać na drodze cywilnej. W przeciwnym wypadku dojdzie do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zwrotu, co skieruje sprawę na drogę postępowania administracyjnego – komentarz dr Tomasza Burczyńskiego, radcy prawnego GWW Legal do orzeczenia SN. 

Rzeczpospolita 21.01.2013

Wyrok nie zakończył sprawy korekt

Wyrok wprawdzie nie zakończył sprawy gminy Gołdap, ale NSA dał bardzo ważne wskazówki jak legalnie powinny być nakładane korekty i na jakiej drodze beneficjenci powinni się przed tymi korektami bronić – komentarz dr Tomasza Burczyńskiego, radcy prawnego GWW Legal do wyroku w precedensowej sprawie dotyczącej nakładania korekt finansowych w dotacjach unijnych.

Rzeczpospolita 21.01.2013

Wyrok nie zakończył sprawy korekt

Wyrok wprawdzie nie zakończył sprawy gminy Gołdap, ale NSA dał bardzo ważne wskazówki jak legalnie powinny być nakładane korekty i na jakiej drodze beneficjenci powinni się przed tymi korektami bronić – komentarz dr Tomasza Burczyńskiego, radcy prawnego GWW Legal do wyroku w precedensowej sprawie dotyczącej nakładania korekt finansowych w dotacjach unijnych.

Rzeczpospolita 16.07.2012

Fiskus ma sposób na przedawnienie

Tomasz Burczyński, radca prawny, prezentuje wnioski z raportu opracowanego przez GWW Tax na zlecenie PKPP Lewiatan – Z analizy spraw rozpatrywanych przez sądy administracyjne wynika, że o wszczęciu postępowania karnego skarbowego bardzo często decyduje bliski termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, a nie przesłanki określone w Kodeksie karnym skarbowym. Wówczas postępowanie karnoskarbowe nie realizuje celów Kodeksu, lecz jest narzędziem pozwalającym kontynuować postępowanie wymiarowe do momentu, w którym organy skarbowe zechcą je zakończyć, bez obawy narażenia się na zarzut przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podatnicy często przez dość długi okres czasu nie wiedzą nawet o rozpoczęciu sprawy karnoskarbowej, a jeśli wiedzą – nie mają skutecznych środków obrony.

Parkiet 10.07.2012

Miłe podatkowych problemów początki, czyli skutki nieodpłatnego nabycia majątku

Podatnicy mogą nieodpłatnie nabyć składniki majątku, takie jak akcje lub udziały, nieruchomości, czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Dzieje się tak w drodze dziedziczenia albo darowizny. Jeśli z tego powodu są zobowiązani do zapłaty podatku, płacą podatek od spadków i darowizn, a nie podatek dochodowy od osób fizycznych. Pozornie wszystko to wygląda atrakcyjnie. Podatkowe problemy pojawiają się dopiero gdy „obdarowani” po pewnym czasie zamierzają zbyć wspomniane składniki majątku - pisze Tomasz Burczyński, radca prawny, of counsel GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 26.03.2012

Podatek od nieruchomości – najciekawsze orzeczenia WSA

Tomasz Burczyński, of counsel GWW Tax komentuje orzeczenie WSA w Olsztynie: „[...] Sprawa o zakres opodatkowania stacji LNG jest kolejną odsłoną sporów na gruncie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zawierających odesłanie do Prawa budowlanego. Nieprecyzyjne przepisy skutkujące nierzadko rozbieżnym orzecznictwem organów i sądów wskazują na potrzebę kompleksowego unormowania kwestii opodatkowania budowli we wspomnianej ustawie bez odesłań do innych ustaw.” – wyjaśnia ekspert.

Rzeczpospolita 07.03.2012

Działania urzędników będą monitorowane

Tomasz Burczyński, radca prawny, ocenia przepisy znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej w zakresie obowiązku sporządzania metryki do większości decyzji administracyjnych – „Nie sądzę by przepisy dotyczące metryk wprowadziły istotne zmiany, poza zwiększeniem biurokracji. Będzie to raczej narzędzie chroniące osoby, które podpisują się pod daną decyzją. W praktyce nowe przepisy umożliwią przeniesienie odpowiedzialności na niższy szczebel, np. z naczelnika urzędu skarbowego na osobę, która podejmowała czynności dowodowe w sprawie”.

Rzeczpospolita 16.03.2011

Zmiany w VAT bynajmniej nie primaaprilisowe

Nowa treść art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie pozostawia wątpliwości, że każde przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa będzie traktowane jako dostawa towarów i opodatkowane. Bez znaczenia, czy realizuje ono cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, czy nie. Jedynie drukowane materiały reklamowe, prezenty o małej wartości i próbki nadal będą wyłączone z powyższego reżimu. – o zmianach w VAT pisze Tomasz Burczyński, radca prawny.

Rzeczpospolita 14.02.2011

Czy odpowiedzą za błędy

Samo uchwalenie takiej ustawy można uznać za sukces, jednakże jej przepisy rodzą pytanie, czy nie będzie to sukces pozorny. Kłopoty zwiastuje kombinacja wyśrubowanych przesłanek odpowiedzialności funkcjonariusza ze złożonym trybem postępowania w takich sprawach. – Tomasz Burczyński, radca prawny, analizuje korzyści i zagrożenia ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Rzeczpospolita 17.01.2011

Ograniczone prawa strony

Rozszerzenie zakresu wyłączenia dostępu strony do dokumentów zawierających informacje niejawne skutkuje ograniczeniem zasady jawności postępowania podatkowego oraz zasady czynnego udziału strony w tym postępowaniu. Co istotne, utrudnia podważenie wartości dowodowej wspomnianych dokumentów, gdyż trudno kwestionować dokument, którego się nie zna. Nowe unormowanie osłabia więc pozycję strony w postępowaniu, w którym z definicji jest ona słabsza od organu podatkowego. Rodzi to wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności. – o nowej ustawie o ochronie informacji niejawnych pisze Tomasz Burczyński, radca prawny.

Rzeczpospolita 20.12.2010

Autonomia informacyjna

Tomasz Burczyński, radca prawny z Kancelarii zastanawia się czy warto kwestionować konstytucyjność regulacji prawnych dających szerokie kompetencje administracji skarbowej, skoro w ich miejsce mogą pojawić się nowe zapisy, idące jeszcze dalej.

Rzeczpospolita 23.11.2010

Minister pozna dane

Minister zyskał kompetencję do przetwarzania danych z deklaracji składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celnych. Jedyny warunek to respektowanie przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych. Ustawodawca – jak twierdzi – chce tym sposobem zwiększyć funkcjonalność systemów informatycznych oraz podnieść efektywność zadań analityczno-sprawozdawczych. – Tomasz Burczyński, radca prawny zastanawia się skąd w noweli pomysły kojarzące się wprost z orwellowską wizją rzeczywistości.

Tomasz Burczyński

tomasz.burczynski@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo budowlane
  • prawo ochrony środowiska
  • prawo podatkowe

Specjalizacje

podatek akcyzowy
postępowania kontrolne i podatkowe
spory przed sądami administracyjnymi