Paweł Wójcik

radca prawny wspólnik GWW Legal Wrocław

Jest ekspertem GWW w zakresie zagadnień prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego i obrotu nieruchomościami.  Doradza największym polskim inwestorom działającym na rynku deweloperskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania transakcji, których przedmiotem są nieruchomości, oraz obsługi prawnej firm działających w sektorze deweloperskim, projektowym, wykonawczym.

Przedmiotem praktyki Pawła Wójcika są też restrukturyzacje w grupach kapitałowych.

Publikacje

Rzeczpospolita 05.04.2016

Nie może być dowolności w nakładaniu danin publicznych

Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, wójt czy burmistrz nie może określić w zarządzeniu opłat za zmianę przeznaczenia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. A to dlatego, że żaden przepis prawa nie przyznaje organom gminy kompetencji do wprowadzania takich opłat. Stanowisko takie potwierdza m. in. wyrok WSA w Krakowie z 16 marca 2016 r. (sygn. II SA/Kr1456/14). Znaczenie tego orzeczenia wyjaśnia mec. Paweł Wójcik w rozmowie z Rzeczpospolitą.

 

Rzeczpospolita 19.10.2009

Gdy deweloper wycofa się z rabatu, możesz żądać odszkodowania

Podwyższenie ceny podczas negocjacji, po jej uzgodnieniu, nie zawsze będzie uznane za naruszenie dobrych obyczajów. Powody do takiej decyzji po stronie sprzedającego mogą bowiem wynikać z różnych przesłanek, jak chociażby konkurencyjna oferta innego kupującego, pojawienie się nowych okoliczności podczas negocjacji, które zmuszają sprzedającego do domagania się zwiększenia ceny [...] Jeżeli jednak nie istnieje żadne racjonalne uzasadnienie dla decyzji o podniesieniu ceny poprzez likwidację obiecanego upustu, wówczas można traktować takie działanie w kategoriach naruszenia dobrych obyczajów i rozważać możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. – wywiad z radcą prawnym Pawłem Wójcikiem.

Dziennik Gazeta Prawna 29.09.2009

Odszkodowanie nie jest ograniczone do wartości zadatku

Uchwałę Sądu Najwyższego o niewykonaniu zobowiązania komentuje radca prawny, Paweł Wójcik: "Po lekturze uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego można dojść do dwóch kluczowych wniosków. Po pierwsze: uprawniony z tytułu zadatku może dokonać wyboru pomiędzy uprawnieniem z umowy o zadatek, a uprawnieniami jakie dostarczają przepisy o niewykonaniu zobowiązań na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. KC). Po drugie: nie jest możliwe połączenie uprawnienia z tytułu zadatku oraz odpowiedzialności na zasadach ogólnych, innymi słowy nie można odstąpić od umowy, żądać zadatku w podwójnej wysokości lub zatrzymać zadatek, a nadto żądać jeszcze dalszych roszczeń, które przewyższają kwotę zadatku. […]"

Rzeczpospolita 16.02.2009

Podwykonawca to korzyść, ale i ryzyko

W przepisach dotyczących relacji między inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami jest wiele niejasności sprawiających, że stosowanie tych przepisów jest trudne. Na temat większości z około dziesięciu węzłowych zagadnień związanych z odpowiedzialnością stron można zaprezentować odmienne interpretacje. Co do niektórych zagadnień wypowiadał się w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy – niestety w sposób sprzeczny – tłumaczy radca prawny, Paweł Wójcik.

Rzeczpospolita 12.01.2009

Nie płać całej należności za mieszkanie, gdy lokal nie został wyodrębniony

Zawarcie umowy o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu z deweloperem (tzw. umowy deweloperskiej) w formie aktu notarialnego, nie uchroni nas przed negatywnymi konsekwencjami upadłości. W wyroku z dnia 29 lutego 2008 roku (sygn. akt II CSK 463/07) Sąd Najwyższy stwierdził: obowiązujące przepisy nie dają możliwości skutecznego żądania zobowiązania syndyka do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu na osobę, która uiściła całość ceny, jeśli do upadłości dewelopera doszło przed spisaniem aktu notarialnego. Jeżeli więc nie udało sie zawrzeć aktu notarialnego przenoszącego własność, konsumentom pozostaje w takich sytuacjach roszczenie o zwrot wpłaconych środków, które mogą kierować do syndyka masy upadłości. Przepisy prawa winny ulec w tej mierze zmianie, a nabywcy powinni uzyskać ochronę prawną. - rozmowa z radcą prawnym, Pawłem Wójcikiem.

Gazeta Prawna 30.12.2008

Na odrolnieniu gruntów skorzystają nie tylko inwestorzy

Paweł Wójcik, radca prawny komentuje nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - Sejm odrzucił w dniu 19 grudnia 2008 roku prezydenckie weto dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która w uproszczeniu mówiąc powoduje automatyczne odrolnienie gruntów położonych w granicach miast a ponadto zwalnia z obowiązku zyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów klasy IV-VI położonych na pozostałych terenach. Decyzję sejmu należy przyjąć z radością, gdyż w ogromnym stopniu uprości proces budowlany i ułatwi życie inwestorom, a przy tym nie naruszy żadnego uzasadnionego interesu społecznego czy też innego interesu. Miasta nie zostały powołane aby być bazą dla produkcji rolnej, a argumenty środowiska urbanistów, iż nowelizacja spowoduje niekontrolowaną urbanizację, które widocznie podzielił Pan Prezydent, były całkowicie nieracjonalne. Jakakolwiek zabudowa musi respektować zasady ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i z tego punktu widzenia ewentualne obawy są niezasadne. (...) Dzięki zmianom w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych inwestorzy unikną niezwykle mozolnej dwuetapowej procedury przekwalifikowania gruntów na cele budowlane.

Gazeta Prawna 25.11.2008

Sąd nie może wyjść poza granice żądania pozwu

W postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (jak w każdym postępowaniu procesowym) żądanie pozwu podlega uwzględnieniu, jeżeli zostanie udowodnione. Zgodnie z art. 321 § 1 KPC – żądanie określa powód, a sąd jest nim związany. Konsekwentnie zatem uwzględnienie powództwa może nastąpić tylko wówczas, gdy ustalony przez sąd rzeczywisty stan prawny nieruchomości okaże się tożsamy ze stanem objętym żądaniem pozwu, w przeciwnym bowiem razie sąd orzekałby o przedmiocie nie objętym żądaniem. W konkluzji wypada jeszcze wskazać, iż gdyby Ustawodawca chciał objąć sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej wyjątkiem od zasady związania sądu żądaniem pozwu, uczyniłby to tak, jak uczynił w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 4771 KPC). - wyjaśnia radca prawny, Paweł Wójcik.

Rzeczpospolita 27.10.2008

Jak można zwiększyć bezpieczeństwo transakcji na rynku pierwotnym

Wprowadzenie rachunków powierniczych spowoduje wzrost ceny mieszkań z uwagi na wysoce prawdopodobną różnicę (tzw. spread) pomiędzy oprocentowaniem rachunku powierniczego a oprocentowaniem kredytów inwestycyjnych. (...) W wielu dziedzinach ustawodawca reglamentuje rynek więc wydaje się możliwe ustawowe uregulowanie minimalnego oprocentowania rachunków powierniczych, co zapobiegłoby wzrostowi cen mieszkań. Takiej regulacji jednak brak w projekcie ustawy i stąd obawy o wzrost kosztów prowadzenia inwestycji i finalnie powiązany z nim wzrost ceny oddawanych mieszkań. - wywiad z radcą prawnym Pawłem Wójcikiem.

Rzeczpospolita 22.09.2008

Trudniej będzie zatrzymać budowę, ale jeśli już – to na dłużej

Nowelizacja prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wcale nie mają samych korzystnych zapisów dla inwestorów. Proces budowlany może się jeszcze przedłużyć, tak samo jak protesty sąsiadów - wywiad z radcą prawnym Pawłem Wójcikiem.

Gazeta Prawna 26.08.2008

Nie wszystkie zmiany będą korzystne dla inwestorów

Wprowadzone przepisy spowolnią proces inwestycyjny, i to zarówno na płaszczyźnie procedur planistycznych, jak również ustalania decyzji o zatwierdzaniu planu realizacyjnego. Największe zagrożenie dla procedur planistycznych niesie ze sobą projektowana regulacja zakładająca możliwość uchwalenia miejscowego planu wyłącznie wówczas, gdy gmina zapewni w budżecie środki na realizację wszystkich celów publicznych zawartych w projekcie planu. Regulację tę należy poddać stanowczej krytyce. - pisze radca prawny, Paweł Wójcik.

Paweł Wójcik

pawel.wojcik@gww.pl
+48 71 796 77 55

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo budowlane
  • prawo cywilne