Marek Szymanek

radca prawny wspólnik GWW Legal Warszawa

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie budowlanym oraz prawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów komercjalizacyjnych. Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz podmiotów z branży deweloperskiej, spożywczej oraz paliwowo-energetycznej i doradza przy nabywaniu nieruchomości oraz zawieraniu umów najmu powierzchni biurowych, handlowych lub magazynowych.

Pełni funkcję administratora hipoteki i administratora zastawu w związku z emisjami obligacji znaczących firm deweloperskich. Posiada bogatą praktykę w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z branży budowlanej. Uczestniczy w wielu transakcjach dotyczących rynku nieruchomości.

Praktykę w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego uzupełniają działania w pracach Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz doradztwo Ministrowi Budownictwa, opiniowanie projektów aktów prawnych reformujących przepisy infrastrukturalne oraz znajomość regulacji FIDIC.

Publikacje

Rzeczpospolita 14.09.2009

Odzyskujesz prawa do gruntu – nie płacisz podatku przy sprzedaży

Rozmowa z radcą prawnym Markiem Szymankiem: Czy spadkobiercy właściciela nieruchomości zapłacą podatek dochodowy, jeżeli sprzedadzą od razu odzyskaną ziemię? – "O ile decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości jest zdarzeniem prawnym, wywierającym skutki prawnorzeczowe, polegające na pozbawieniu prawa własności nieruchomości, o tyle zwrot wywłaszczonej nieruchomości prowadzi do zdarzeń dokładnie odwrotnych — mianowicie do przywrócenia stosunków prawnorzeczowych panujących przed wydaniem decyzji o wywłaszczeniu. Mówiąc inaczej: w konsekwencji zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel albo jego spadkobiercy stają się na powrót posiadaczami prawa utraconego w wyniku wywłaszczenia. […] Zatem sprzedaż przez spadkobierców odzyskanej nieruchomości nie jest opodatkowana".

Gazeta Prawna 12.06.2009

Montaż reklamy trwale związanej z gruntem

Urządzenia reklamowe zaliczyć należy do budowli, które zdefiniowane są w art. 3 pkt 3) prawa budowlanego (PB). Za budowlę uważa się więc każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe. Definicja budowli ma charakter otwarty, zaś zawarte w niej wyliczenie obiektów jest przykładowe. Dlatego urządzenie reklamowe niezwiązane trwale z gruntem stanowi budowlę, analogicznie jak np. sieci techniczne, czy wolnostojące maszty antenowe, też przykładowo wymienione w tym przepisie. - wyjaśnia Marek Szymanek, radca prawny.

Gazeta Prawna 05.05.2009

Domy bez zezwoleń dla obywateli UE

Od 1 maja obywatele państw członkowskich UE będą mogli nabywać bez zezwolenia tzw. „drugie domy” na terytorium Polski. Oznacza to możliwość nabycia przez cudzoziemca nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe albo o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym nawet jeżeli nie zamierza ich stale użytkować. O tym, które nieruchomości spełniają te warunki decydują: zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, lub ewidencja gruntów. - wyjaśnia radca prawny, Marek Szymanek.

Gazeta Prawna 04.05.2009

Czy wnioski inwestora są dla gminy wiążące

Inwestor, w zwykłym toku prac nad planem miejscowym, posiada możliwość zgłoszenia swoich postulatów co do oczekiwanego przeznaczenia nieruchomości na dwóch etapach: (1) składając wnioski do planu – w ciągu co najmniej 21 dni od ogłoszenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o podjęciu przez właściwą radę uchwały o przystąpieniu do sporządzania (zmiany) planu, oraz (2) wnosząc uwagi do projektu planu – w ciągu co najmniej 14 dni po upływie terminu, na jaki projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. - wyjaśnia radca prawny Marek Szymanek, w cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego'.

Gazeta Prawna 19.03.2009

Kiedy przedsiębiorca może żądać odszkodowania do gminy?

Przedsiębiorca, który nie może zrealizować inwestycji budowlanej w konsekwencji wygaśnięcia planu miejscowego, ma prawo żądać od gminy odszkodowania. Dotyczy to zarówno właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy w związku z wygaśnięciem planu miejscowego i późniejszym uchwaleniem nowego, utracili możliwość kontynuowania dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości, jak też tych, którzy zostali pozbawieni choćby potencjalnej możliwości korzystania z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. - pisze radca prawny Marek Szymanek, w cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego'.

Gazeta Prawna 11.02.2009

Do czego może być potrzebne pozwolenie wodnoprawne

W cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego' radca prawny, Marek Szymanek wyjaśnia dlaczego inwestor przy nabyciu uzbrojonej działki budowlanej powinien zadbać o pozwolenie wodnoprawne. Zagadnienie pozwoleń wodnoprawnych regulują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Unormowania tej drugiej ustawy określają tryb przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych na inne podmioty.

Gazeta Prawna 09.01.2009

Jakie są skutki wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?

W cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego' radca prawny, Marek Szymanek wyjaśnia, czy osoba, która uzyskała decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej jest zobowiązana do uiszczenia należności oraz opłat rocznych w sytuacji, gdy grunt ten znajduje się w graniach administracyjnych miasta.

Rzeczpospolita 08.12.2008

Nie widziałeś księgi wieczystej, nie kupuj

Bezpieczeństwo transakcji zależy od wielu czynników. Z punktu widzenia przepisów administracyjnych lokal mieszkalny z rynku wtórnego wydaje się inwestycją bezpieczniejszą, ponieważ znajduje się w domu wybudowanym na podstawie wcześniej uzyskanych pozwoleń, uzgodnień czy stanowisk właściwych organów. Ponadto, zapewne wydano w stosunku do niego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Nabycie lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym z tej perspektywy jest bardziej ryzykowne: nie mamy pewności czy deweloper zrealizuje inwestycję całkowicie zgodnie z przepisami budowlanymi. To jednak raczej obawa psychologiczna, ponieważ sporadycznie dochodzi do sytuacji, w których proces budowlany odbywał się bez uzyskania wszelkich potrzebnych rozstrzygnięć administracyjnych. - wywiad z radcą prawnym Markiem Szymankiem.

Gazeta Prawna 27.11.2008

Czy spółka gminna musi naliczyć oprocentowanie raty

W cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego' radca prawny, Marek Szymanek wyjaśnia, czy utworzona przez gminę spółka jest zobligowana – w związku ze sprzedażą nieruchomości – do stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Gazeta Prawna 15.09.2008

Czy wniesienie nieruchomości rolnej do spółki musi być bezwarunkowe

Radca prawny, Marek Szymanek w cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego' wyjaśnia, czy Agencja Nieruchomości Rolnych może przejąć własność nieruchomości rolnej, będącej przedmiotem lub składnikiem aportu do spółki prawa handlowego.

Gazeta Prawna 22.04.2008

Czy potrzebne jest dodatkowe zezwolenie na galerię handlową

Radca prawny, Marek Szymanek w cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego' wyjaśnia, czy obiekt budowlany typu galeria handlowa wymaga uzyskania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Marek Szymanek

marek.szymanek@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo budowlane
  • prawo cywilne
  • prawo rynków kapitałowych