Joanna Sebzda-Załuska

radca prawny wspólnik zarządzający GWW Legal Wrocław

Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Należy do wąskiego grona prawników praktyków, którzy znajomość przepisów z zakresu procesu inwestycyjnego wykorzystują na co dzień we współpracy z projektantami, kierownikami budowy i inspektorami nadzoru inwestorskiego, również na placu budowy. Wspiera inwestorów na każdym etapie procesu budowlanego aż do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Reprezentuje beneficjentów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków unijnych, w szczególności poprzez sporządzanie środków zaskarżenia. Autorka kilkudziesięciu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych rozpatrywanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez 6 lat w organie nadzoru budowlanego stopnia powiatowego, w tym na stanowisku Kierownika Wydziału Prawnego, a następnie na stanowisku Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia.

Uczestniczyła w wielu postępowaniach planistycznych, lokalizacyjnych i budowlanych dotyczących inwestycji celu publicznego, przedsięwzięć EURO2012 oraz prestiżowych inwestycji, do których zaliczyć należy najwyższy wieżowiec w Polsce SKY TOWER.

Brała udział w przygotowywaniu projektu zmian w prawie regulującym proces inwestycyjny. Była członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem regulacji prawnych likwidujących największe bariery regulacyjne w procesie inwestycyjnym w elektroenergetyce oraz uczestniczącego w pracach związanych z przygotowaniem założeń oraz projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Publikacje

Jest autorem licznych opinii i artykułów (m.in. w kwartalniku „Inwestycje sektora publicznego”) na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego, jak również była wykładowcą na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Jest współautorem pierwszego w Polsce komentarza do ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który został wydany przez Wydawnictwo C.H. Beck w drugiej połowie 2012 roku.

Publikacje

Rynek Infrastruktury 28.05.2016

Zakopiańska obwodnica z wyrokiem

Branżowy portal RynekInfrastruktury.pl opublikował obszerną analizę zwycięskiej sprawy sądowej prowadzonej przez GWW. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dn. 30 marca 2016 r. (Sygn. akt: II SA/Kr 1130/15) zablokował możliwość realizacji tzw. obejścia Zakopanego przez tereny Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym potoki Cicha Woda i Krzeptowski oraz w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Puls Biznesu 23.07.2015

Dolnośląskie światłowody się zaplątały

Dolny Śląsk wybrał operatora zbudowanej za unijne pieniądze sieci światłowodów, a potem anulował przetarg. Według sądu — niesłusznie. Aż 1600 km światłowodów, położonych za ponad 200 mln zł pochodzących głównie z budżetu Unii Europejskiej, od początku roku oplata Dolny Śląsk. Problem w tym, że zbudowana już sieć ciągle nie ma operatora infrastrukturalnego, który będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie, rozbudowę i udostępnianie łączy chętnym firmom telekomunikacyjnym. Dlaczego? 

Rzeczpospolita 04.05.2015

Chcą zablokować budowę lub zmienić projekt inwestycji

O tym, co oznacza proces inwestycyjno-budowlany w praktyce opowiada w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mec. Joanna Sebzda-Załuska. Inspiracją do rozmowy są nowe przepisy prawa budowlanego.

Rzeczpospolita 22.04.2014

Jaka odpowiedzialność na budowie

Przedstawione w artykule problemy jakie mogą pojawić się w toku procesu inwestycyjnego stanowią jedynie niewielki wycinek. Niemniej jednak, jeżeli zaistnieją, wywołują  dotkliwe skutki przede wszystkim dla inwestora.

Polskie Drogi 30.09.2013

Uwaga na korekty finansowe

Beneficjenci środków unijnych często myślą, że umowa o dofinansowanie to pewnik. (…) Umowa to tak naprawdę promesa. Jeśli mamy umowę na 20 mln zł, to znaczy, że możemy dostać 20 mln, 10 mln, albo i 20 mln do zwrotu. O tym, że faktycznie tak jest świadczą nakładane korekty finansowe. Ich wartość, według szacunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynosi obecnie 300 mln zł. – Joanna Sebzda-Załuska radca prawny, wspólnik oraz Grzegorz Karwatowicz ekspert w zakresie zamówień publicznych oraz funduszy unijnych z GWW Legal  prelegenci XIX  Zjazdu Drogowców Miejskich w Kielcach.

Finanse Publiczne 04.07.2013

Ustalanie i wymierzanie korekt finansowych a zwrot środków

Wojewódzki sąd administracyjny w wyrokach z 23 maja br. uchylił zaskarżone przez beneficjenta decyzje w przedmiocie zwrotu środków z dofinansowania unijnego. Sprawa trafiła do ponownego rozpoznania przez WSA po styczniowym, bardzo ważnym dla beneficjentów, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. (...) - Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny, wspólnik GWW Legal.

Inwestycje Sektora Publicznego 20.03.2013

Korekty finansowe przy realizacji projektów unijnych

W umowie o dofinansowanie unijne beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli realizacji projektu lub zadania. Jak z tego wynika, samo uzyskanie funduszy i ich otrzymanie to jedynie pierwszy krok do sukcesu. Drugim jest uniknięcie ich zwrotu z odsetkami – o problemach z rozliczaniem unijnych dotacji piszą eksperci GWW Legal, Joanna Sebzda-Załuska oraz Grzegorza Karwatowicz. 

Inwestycje Sektora Publicznego 20.03.2013

Korekty finansowe przy realizacji projektów unijnych

W umowie o dofinansowanie unijne beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli realizacji projektu lub zadania. Jak z tego wynika, samo uzyskanie funduszy i ich otrzymanie to jedynie pierwszy krok do sukcesu. Drugim jest uniknięcie ich zwrotu z odsetkami – o problemach z rozliczaniem unijnych dotacji piszą eksperci GWW Legal, Joanna Sebzda-Załuska oraz Grzegorza Karwatowicz. 

Rzeczpospolita 23.07.2012

Przy wywłaszczeniu grozi czasem podwójny VAT

Zarówno ustawa o gospodarce nieruchomościami jak i tzw. specustawa drogowa pozwalają na wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonej pod planowaną inwestycję celu publicznego. Co do zasady za przejmowaną działkę osobie wywłaszczanej przysługuje odszkodowanie w formie pieniężnej. Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego może jednak zaproponować nieruchomość zamienną - wyjaśnia Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny GWW Legal.

Inwestycje Sektora Publicznego 14.07.2011

Decyzja o warunkach zabudowy przy termomodernizacji lub remoncie

Radca prawny, Joanna Sebzda-Załuska tłumaczy czy zachodzi konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy przy docieplaniu budynków lub ich odnawianiu.

Inwestycje Sektora Publicznego 26.05.2011

Uczestnicy procesu budowlanego a prawa i obowiązki wykonawcy oraz podwykonawców

Uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego są wyłącznie: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót. Ich prawa i obowiązki zostały szczegółowo uregulowane (...) Ustawodawca nie uregulował natomiast praw i obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego (...) - wyjaśnia radca prawny Joanna Sebzda-Załuska.

Inwestycje Sektora Publicznego 11.05.2011

Błędy w specustawie przeciwpowodziowej

Zastanowienia wymaga zatem, czy istniała potrzeba wprowadzenia specustawy przeciwpowodziowej. Nie można zakwestionować twierdzenia, że ochrona ludzi i mienia przed powodzią jest kwestią bardzo istotną i powinna zostać przez państwo uznana za priorytet (…) Niemniej należy odpowiedzieć na pytanie, czy brak tak niezbędnych budowli przeciwpowodziowych jest wynikiem trudności w pozyskaniu przez właściwe organy decyzji uprawniających do ich realizacji, co wiąże się również z problemami w pozyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości, czy też ma związek z brakiem środków finansowych na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowego obowiązku w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej - wyjaśnia Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny.

Rzeczpospolita 28.03.2011

Będzie łatwiej inwestorowi energetycznemu

Jest już jedno usprawnienie, które pomaga inwestorom zaangażowanym w energetykę. Chodzi o uznanie określonego przedsięwzięcia za inwestycję celu publicznego. Uznanie to przyspiesza znacznie proces inwestycyjny. W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystarczy wówczas uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a nie decyzji o warunkach zabudowy – wyjaśnia Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny.

Inwestycje Sektora Publicznego 01.03.2011

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

W praktyce nierzadko dochodzi do zakwestionowania przez organy nadzoru budowlanego kwalifikacji dokonanej przez projektanta, która nie jest dla organu wiążąca, co rodzi dla inwestora określone skutki prawne – pisze Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny.

Inwestycje Sektora Publicznego 03.01.2011

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem robót budowlanych

Ustawodawca przewidział możliwość wydania decyzji uprawniającej do przystąpienia do użytkowania obiektu pomimo niewykonania części robót budowlanych, co trzeba uznać za rozwiązanie słuszne i potrzebne, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji o dużych rozmiarach. – pisze Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny.

Rzeczpospolita 02.02.2010

Będzie mniej biurokracji w urzędach

Joanna Sebzda–Załuska, radca prawny, wyjaśnia dlaczego projektowana nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego nie wpłynie istotnie na usprawnienie postępowań: - "Dziś wydawanie zaświadczeń odbywa się w ramach uproszczonego postępowania. W rezultacie organ wystawia zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, co często oznacza od ręki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. W myśl projektowanego art. 64 c § 1 kpa, złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia może zostać zakwestionowane przez organ, a urzędnik w ramach swobodnego uznania może zażądać zaświadczenia. Istnieje obawa, że stanie się to praktyką organów, nie zaś wyjątkiem, zupełnie niwecząc założenia ustawodawcy."

Joanna Sebzda-Załuska

joanna.sebzda-zaluska@gww.pl
+48 71 796 77 55

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo budowlane
  • prawo ochrony środowiska
  • prawo energetyczne
  • prawo telekomunikacyjne
  • fundusze unijne i pomoc publiczna