Urszula Darkowska

radca prawny Warszawa

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Występuje przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń o zapłatę w skomplikowanych sprawach gospodarczych. Prowadzi m.in. sprawy o zapłatę wielomilionowych odszkodowań i kar umownych. Ponadto, reprezentuje klientów GWW w sporach dotyczących naruszeń praw autorskich, w tym w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie konstrukcji regulaminów świadczenia usług, a także prowadzi postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawach o naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Reprezentuje klientów indywidualnych w sporach z bankami.

Od 2006 roku współpracuje z GWW w ramach departamentu procesowego, a od 2016 kieruje praktyką procesową GWW w Warszawie. Arbiter Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej.

Publikacje

Puls Biznesu 10.08.2009

Bitwa w cieniu Sky Tower

Prawo nie wymaga zachowania szczególnej formy dla umowy o świadczenie usług doradczych, brak więc przeszkód by były świadczone jedynie na podstawie ustnej umowy. W praktyce jest to bardzo ryzykowne rozwiązanie. W przypadku sporu strona, która świadczyła usługi doradcze, może mieć problemy z wykazaniem, iż rzeczywiście wykonała usługę, gdyż świadczenia te mają z reguły charakter niematerialny. Bez pisemnej umowy trudno też wykazać, od czego zależy wysokość wynagrodzenia należnego usługodawcy; czy wynagrodzenie było należne tylko w przypadku, gdy doradca doprowadził do zawarcia kontraktu, czy także, gdy mimo jego starań, do transakcji nie doszło. - konsekwencje umowy ustnej wyjaśnia Urszula Darkowska, ekspert w Departamencie Procesowym Kancelarii.

Urszula Darkowska

urszula.darkowska@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo własności intelektualnej