Paweł Rożyński

prawnik Poznań

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim problematyką zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego. Nadzorował przebieg szeregu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowania o znacznej wartości przedmiotu zamówienia objęte kontrolą uprzednią Prezesa UZP. Wielokrotnie reprezentował wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie UZP.
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym z Poznaniu. Współpracuje z GWW od stycznia 2008 roku.
Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 05.08.2014

Urzędnicy będą mogli szantażować przedsiębiorców

Firmie, która nie zgodzi się na poprawienie nieistotnej omyłki w swojej oferty grozi utrata wadium. Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych, która miała pomóc wykonawcom, może wielu z nich zaszkodzić. Zmiany ocenia Paweł Rożyński, ekspert w zakresie problematyki zamówień publicznych oraz PPP.

Dziennik Gazeta Prawna 23.07.2014

Druga instancja w przetargach to fikcja

Chociaż Trybunał Konstytucyjny odblokował drogę do sądu, to najczęściej przedsiębiorca i tak nie ma po co składać skargi. Nie doprowadzi bowiem do unieważnienia umowy.

Rzeczpospolita 05.06.2013

Jak i kiedy domagać się uzupełnienia

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający podejmuje szereg czynności. Jedną z najważniejszych, ale i najtrudniejszych, jest ocena przedkładanych przez wykonawcę dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. (…) Uzupełnienie oraz wyjaśnienie treści dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinno być postrzegane przez pryzmat celu postępowania o udzielenie zamówienia. Celem tym jest przecież wybór oferty najkorzystniejszej, zgodnie z treścią przyjętych kryteriów oceny ofert. – tłumaczy Paweł Rożyński, prawnik GWW Legal, ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych.

Rzeczpospolita 15.05.2013

Jak kupić usługi telekomunikacyjne?

Rynek usług telekomunikacyjnych to rynek dynamicznych zmian sprzętowych czy szerzej technologicznych. Nie zawsze zamawiający dysponują aktualną wiedzą na temat sytuacji na rynku. Często także przeceniają swój potencjał kadrowy w tym zakresie. Wadliwy opis przedmiotu zamówienia może skutkować wyższą ceną lub też koniecznością obrony własnych rozwiązań w przypadku kwestionowania treści dokumentacji przez wykonawców (...) - wyjaśnia Paweł Rożyński, prawnik GWW Legal, ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych.

Puls Biznesu 02.08.2011

Przetargi obowiązują

Paweł Rożyński objaśnia konieczność obowiązywania trybu przetargowego także przy zakupie elektronicznych systemów informacji prawnej (SIP). (…) Przy zakupie SIP często stosowane są tryby bezprzetargowe, szczególnie z wolnej ręki. W rezultacie zawierane są umowy niekorzystne, nie ma bowiem szans porównania ofert – ani merytorycznego, ani cenowego. Dzieje się tak wbrew stanowisku Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). (...)

Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego 31.07.2010

Katastrofy naturalne a prawo zamówień publicznych

Zagadnienie zamówień publicznych uruchamianych w celu zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych należy rozpatrywać z uwzględnieniem dwóch perspektyw czasowych. Z jednej strony są to czynności podejmowane w trybie nagłym, zmierzające do doraźnego likwidowania skutków klęsk, z drugiej -działania długofalowe, zorientowane na zapobieganie katastrofom. – felieton Pawła Rożyńskiego, prawnika, specjalisty w zakresie zamówień publicznych i prawa komunalnego.

Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego 03.07.2010

Modele w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego

Procedura zamówień publicznych pozwala dostosować prowadzone postępowania do specyficznych potrzeb zamawiającego. Nie daje ona jednak pełnej możliwości prowadzenia bardziej skomplikowanych inwestycji. Procedura ta nie pozwala bowiem na uczestniczenie przez partnerów prywatnych w przedsięwzięciu realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadzie wspólnej realizacji przedsięwzięcia i podziału ryzyk z tym przedsięwzięciem związanych. - piszą radca prawny Grzegorz Kowalik i Paweł Rożyński.

Dziennik Gazeta Prawna 13.01.2010

Jakie wymogi powinno spełniać konsorcjum wykonawców ubiegających się o zamówienie

Wspólna realizacja zamówienia jest prawem wykonawców i zamawiający nie może go ograniczyć. [...] Zamawiający ma prawo żądać złożenia kopii umowy regulującej współpracę wykonawców, ale dopiero bezpośrednio przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Żądanie umowy wcześniej, w szczególności wraz ze składaną ofertą, jest błędem. – pisze Paweł Rożyński, ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych.

Paweł Rożyński

pawel.rozynski@gww.pl
+48 61 658 00 00

Zakres praktyki

  • prawo zamówień publicznych / PPP