Agnieszka Adach

adwokat Warszawa

Doradza w zakresie zamówień publicznych, w tym postępowań finansowanych ze środków UE.

Jej doradztwo obejmuje pomoc podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. Zajmuje się obsługą instytucji publicznych i przedsiębiorców w projektach infrastrukturalnych, jak i w sektorze budowlanym, IT oraz energetycznym. Reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Wykładowca na szkoleniach, konferencjach oraz studiach podyplomowych z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Począwszy od 2007 roku doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach zajmujących się zamówieniami publicznymi. W GWW od lipca 2015 roku.

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym również ukończyła Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych.

Publikacje

Prawo zamówień publicznych. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego 23.11.2017

Prawo zamówień publicznych. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego

Agnieszka Adach omawia konsekwencje najnowszej uchwały SN w sprawie zamówień publicznych.

Biuletyn Górniczy 30.06.2017

Brak dowodów potwierdzających wysokość ceny – okiem KIO

Agnieszka Adach wyjaśnia, czy zamawiający powinien "automatycznie" odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli na wezwanie zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (zgodnie z art. 90 ust. 1 lub ust. 1a Prawa zamówień publicznych), wykonawca udzieli wprawdzie wyjaśnień dotyczących kalkulacji ceny, ale nie przedłoży dowodów w tym zakresie.

Biuletyn Górniczy 12.04.2017

Łączenie funkcji budowlanych przez ten sam podmiot

Zamawiający wszczął postępowanie na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego. Najkorzystniejszą ofertę cenowo złożyło konsorcjum w składzie: wykonawca XX oraz wykonawca YY, przy czym jeden z członków konsorcjum, tj. wykonawca XX – sprawuje również nadzór inżynierski w ramach tego samego zadania / inwestycji. Agnieszka Adach wyjaśnia, czy istnieje możliwość sprawowania jednocześnie przez wykonawcę XX nadzoru inżynierskiego oraz nadzoru autorskiego w ramach tej samej inwestycji oraz, czy złożenie oferty nie będzie w tej sytuacji stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

Biuletyn Górniczy 12.02.2017

Zmiana wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W trakcie realizacji zamówienia publicznego doszło do zmniejszenia lub ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, a w konsekwencji zmniejszyła się także wysokość wynagrodzenia jakie uzyska wykonawca. Agnieszka Adach wyjaśnia, czy w takim przypadku wykonawca może zmniejszyć wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Biuletyn Górniczy 30.10.2016

Zamawiający sam uzyska odpis KRS wykonawcy

Agnieszka Adach wyjaśnia, czy w postępowaniu wszczętym po 28 lipca 2016 r. zamawiający może samodzielnie pobrać odpis KRS wykonawcy, czy powinien wzywać przedsiębiorcę do jego przedstawienia.  

Biuletyn Górniczy 31.08.2016

Wykluczenie wykonawcy na podstawie 20 nowych przypadków

Wszystkie dotychczasowe przesłanki wykluczenia z postępowania o charakterze sektorowym zostały uchylone i zastąpione nowymi. Idąc tropem regulacji unijnych do prawa zamówień publicznych wprowadzono podział przesłanek wykluczenia na obligatoryjne i fakultatywne. Mec. Agnieszka Adach pisze o nowych zasadach weryfikacji udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy.

Biuletyn Górniczy 15.05.2016

Nadchodzące zmiany w zamówieniach publicznych

Na łamach Biuletynu Górniczego mec. Agnieszka Adach omawia zmiany systemu zamówień publicznych, jakie niesie nowelizacja oraz z czego one wynikają.

Zamówienia Publiczne. Doradca. 09.03.2016

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – problemy zamawiającego

Ustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane ma chronić wykonawcę przed nieuregulowaniem lub nieterminowym uiszczaniem zapłaty za roboty budowlane przez inwestorów. Regulacja uprawniająca do żądania zabezpieczenia nie chroni jednak zamawiającego przed nadużyciami ze strony wykonawców uważają eksperci GWW  – Agnieszka Adach-Nerwińska, adwokat oraz Michał Sękowski, radca prawny.

Agnieszka Adach

agnieszka.adach@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo cywilne
  • prawo zamówień publicznych / PPP