Agnieszka Adach

adwokat Warszawa

Doradza w zakresie zamówień publicznych, w tym postępowań finansowanych ze środków UE.

Jej doradztwo obejmuje pomoc podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. Zajmuje się obsługą instytucji publicznych i przedsiębiorców w projektach infrastrukturalnych, jak i w sektorze budowlanym, IT oraz energetycznym. Reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Wykładowca na szkoleniach, konferencjach oraz studiach podyplomowych z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Począwszy od 2007 roku doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach zajmujących się zamówieniami publicznymi. W GWW od lipca 2015 roku.

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym również ukończyła Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych.

Publikacje

Biuletyn Górniczy 30.10.2016

Zamawiający sam uzyska odpis KRS wykonawcy

Agnieszka Adach wyjaśnia, czy w postępowaniu wszczętym po 28 lipca 2016 r. zamawiający może samodzielnie pobrać odpis KRS wykonawcy, czy powinien wzywać przedsiębiorcę do jego przedstawienia.  

Biuletyn Górniczy 31.08.2016

Wykluczenie wykonawcy na podstawie 20 nowych przypadków

Wszystkie dotychczasowe przesłanki wykluczenia z postępowania o charakterze sektorowym zostały uchylone i zastąpione nowymi. Idąc tropem regulacji unijnych do prawa zamówień publicznych wprowadzono podział przesłanek wykluczenia na obligatoryjne i fakultatywne. Mec. Agnieszka Adach pisze o nowych zasadach weryfikacji udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy.

Biuletyn Górniczy 15.05.2016

Nadchodzące zmiany w zamówieniach publicznych

Na łamach Biuletynu Górniczego mec. Agnieszka Adach omawia zmiany systemu zamówień publicznych, jakie niesie nowelizacja oraz z czego one wynikają.

Zamówienia Publiczne. Doradca. 09.03.2016

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – problemy zamawiającego

Ustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane ma chronić wykonawcę przed nieuregulowaniem lub nieterminowym uiszczaniem zapłaty za roboty budowlane przez inwestorów. Regulacja uprawniająca do żądania zabezpieczenia nie chroni jednak zamawiającego przed nadużyciami ze strony wykonawców uważają eksperci GWW  – Agnieszka Adach-Nerwińska, adwokat oraz Michał Sękowski, radca prawny.

Agnieszka Adach

agnieszka.adach@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo cywilne
  • prawo zamówień publicznych / PPP