Postępowania karne skarbowe

Liczba postępowań o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe podejmowanych przez organy ścigania, w tym finansowe jest wypadkową kilku czynników. Po pierwsze, przyjęło się w praktyce finansowych organów ścigania uważać, że każde naruszenie przepisów prawa podatkowego było zawinione i stanowi przestępstwo lub wykroczenie w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego. Po drugie, w ciągu ostatnich kilku lat postępowania o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe stały się o tyle wygodnym, co naruszającym podstawowe wartości konstytucyjne, narzędziem służącym zawieszaniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Po trzecie wreszcie, postępowania te stały się z racji wymierzanych w ich wyniku kar finansowych, sposobem na zasilenie budżetu państwa

GWW Tax pomaga swoim Klientom ograniczyć ryzyko zetknięcia z najbardziej represyjną stroną administracji podatkowej, a gdy już do tego dojdzie, zminimalizować jego skutki. Spór na gruncie prawa karnego skarbowego zawsze jest sporem, którego zaistnienie daje się odczuć nie tylko materialnie (finansowo) ale – dla osoby stającej się podmiotem takiego postępowania – również emocjonalnie. Nasza wiedza i doświadczenie wskazują jednak, że większość spraw z zakresu prawa karnego skarbowego, to sprawy dające się zamknąć na bardzo wczesnym etapie postępowania.

W ramach naszej praktyki świadczymy następujące usługi:

  • ocena podejmowanych przez podatnika decyzji wywierających skutki finansowe pod kątem ryzyka ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej;
  • analiza ryzyka w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej występującego w ramach danej organizacji, opracowanie oraz wdrożenie procedur pozwalających na eliminację lub kontrolę tego ryzyka;
  • doradztwo w zakresie prawa karnego skarbowego oraz procedury karnej, opracowanie opinii prawnych, analiz, raportów w tym przedmiocie;
  • pomoc w wyborze optymalnych ścieżek postępowania przed finansowym organem postępowania przygotowawczego (warunki zaniechania ukarania czy pociągnięcia do odpowiedzialności za zgodą sprawcy);
  • zastępstwo przed organami procesowymi na każdym etapie postępowania karnego o przestępstwo czy wykroczenie skarbowe;
  • udział w postępowaniach karnych w charakterze pełnomocnika strony (tj. domniemanego sprawcy czynu zabronionego) bądź podmiotu niebędącego stroną (tj. podatnika w sytuacji, gdy nie jest nim osoba fizyczna, która jest przez organ uznana za sprawcę czynu, lub np. świadka);
  • prowadzenie postępowań przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za bezprawne działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, w tym również za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie bądź zatrzymanie;
  • szkolenia w zakresie sposobów ograniczenia ryzyka i skutków odpowiedzialności karnej skarbowej.
Andrzej Ladziński
Andrzej Ladziński

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax
andrzej.ladzinski@gww.pl

Wioletta Waśko
Wioletta Waśko

adwokat
wioletta.wasko@gww.pl